Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjo
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

uhs wiņņu Rabbi tas irr tulkahts Mahzitajs kur tu mahjo
oppu un ataizina Śihmani ar Pawahrdu Pehteri śchis mahjo Śihmaņa ta Ahdmiņņa Namma^ pee Juhŗas śchis atnah
irr śchis weens Kungs Semmes un Debbes buhdams ne mahjo ar Rohkahm darrita^s Ba§niza^s
Ka Kri§tus zaur to Tizzibu juhśa^s Śirdi^s mahjo un juhs eekśch tahs Mihle§tibas eeśaknohti un eeb
Jo eekśch ta mahjo wiśśa Pilniba tahs Deewibas itt ihpaśchi`
as Wihram mohdrigam gaddigam gohdigam kas labpraht mahjo derrigam zittus mahziht
Kas labpraht mahjo to Labbumu mihle gaddigam taiśnam śwehtam śchķih§
tas Rak§ts welti śakka Tam Garram kas eekśch jums mahjo gribbahs prett tahs Skaudibas
zineeks pee jums irr nokauts tappis kur tas Śatans mahjo
attmaxa Śwehtietz gir taß Namms kurr Wings mahjo
NE mahjo ikkatru tawa^ Namma^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015