Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ka^ Lauka^ ta^ mahjas
Un wiņņa Mahzekļi jautaja to atkal Mahjas pahr to paśchu
un tee gahja un nahze uhs weenu Samaŗiteŗu Mee§tu Mahjas weetu preekśch wiņņu śataiśi~ht
JE§u nahkam gahja wiņņam pretti un Mahria palikke Mahjas śeh§choht
mans Tehws to mihlehs un mehs prett to nahkśim un Mahjas weetu pee ta darriśim
jums nahk un ścho Mahzibu ne atneśs to ne ņemmeet Mahjas un ne apśweizinajeet wiņņu
we§śelu attra§śi Mahjas parnahzis
wairs Ka tas muhs paśarga muhśa^ Galla^ kad mehs Mahjas brauzam
Ehdeenu in D§ehreenu Ehkas in Mahjas Śeewu in Behrnus
Wahrda Ehdeens in D§ehreens Kurpes Ehkas Mui§chas Mahjas Lauki Tihrumi Lohpi Nauda Manta gohdigs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015