Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjas=weetu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

a apklahj ir to Grehku Pulku Dohdatees zits zittam Mahjas=weetu bes Kurneśchanas Laid arri ikweens ohtram Kalpo a
mehs pee to nahkśim in Mahjas=weetu pee ta darriśim Bet
apkahrt guļļamahs Mee§ta^s un Zeemo^s nogahjuśchi Mahjas=Weetu dabbu un Barribu atrohd jo mehs ścheit eśśim tukś
ees un ilgojamees mehs pahrtehrpti tapt pahr muhśo Mahjas=Weetu kas is to Debbes irr
ko arrid§an juhs lihd§ tohpat ustaiśiti par Deewa Mahjas=Weetu eekśch ta Garra
Turklaht śataiśi man weenu Mahjas=Weetu jo es zerreju ka es zaur juhśo Luhgśchanahm jums
Ar śawu eedohtu Mahjas=Weetu buhs ikkurram ar Meera buht un ne ar pa§cha Praht
Ar śawu eedohtu Mahjas=Weetu buhs ikkurram ar Mehra buht un ne ar pa§cha Praht
tohpaht par Deewa Mahjas=Weetu Garra^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015