Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjahß
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śahpam Tähws leek to Mahtei Mahjahß noneśt bett
Und wedd mums liexmus Mahjahß Ock Deews ab§chälöjeeß
kad mehs śawahß Mahjahß buhdami jeb kuŗŗa` Weeta`
by ka tee attkal Mahjahß eet
htz by tai Mahtei trieß=deßmitz unnd trieß Deenas Mahjahß pallickt und nhe kahdu §chkie§tu leetu ai§karrt A
par śawu leelu Palighu und Schäla§tibu nhe ween Mahjahß buhdamas{buhdams} bett irr pehtz Ba§niza` nahgdam
abbe muh§śa` śirrdy paturreht no Deewa Wahrdu irr Mahjahß jeb darrbohß buhdami labpraht runnaht Ta ta Jumpr
muh§śo §tarpa` Deewa Namma` śaghajiśchi und irr Mahjahß buhdami no Śirrds dibben Patteitzibu śatziet warr
Leeta śawu Laiku turr Mahjahß buhß töw Deewa
pehtz Mahjahß pahrnahkuśchi la§śija tee Deewa Ghrahmata`
Deewa Wahrdu Ba§niza` d§irrdejis attkal Mahjahß pahrghajis
ewigham nhe waijagha d§iewoht tad warri tu śawahß Mahjahß ścho Ghrahmatu la§śiet
tas luhd§e to und śatzija Kungs mans Kalps ghull mahjahß und gir Mällmänaśehrd§iegs und zee§ch
Deenas nhe§chkie§ta unnd by mahjahß pallickt śe§śchas=deßmitz
Nhelaim śchinny Pa§śauleh mahjahß pee=meckle Ai§to kattrus
Ewangeliums gir und warru ihten tha mahziteeß mahjahß ka
Mahjahß pahrn䧜aht tad Eß to tomähr ißputtinu Kapehtz
Mahzibu ko mehs jums mahzam to nhe jemmeteeß Mahjahß und nhe śweizenajeeta to ai§to kaß to śweizena ta
tee Ba§niza` und attkal Mahjahß Tadehļ buhß ta Śeewa
Mahjahß gir Tee palieds ka jauni Ļaudis pehtz Deewa
ey Mahjahß Vnnd taß zehlehß auk§cham unnd
ghaja Mahjahß Kad tee Ļaudis to red§eja brinojahß
Laukohß śala§śijuśchi pahr=eedami Mahjahß ar Oh§ola Sarreem{Sarreeni}
Tähwo Ghräkus mahjahß pee=meckleju py teems Bährneems
mahjahß pee=mecklejis und tohß ar tahms Atzeems śawas Sch
mahjahß pallicku§chi gir to Deewa Wahrdu ko tu d§irrdejis
to laid taß aißghrahb ai§to Eß ghribbu tohß mahjahß
Kamme§śi liexmodammeeß Vnd mahjahß pahr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015