Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahja^s
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jrr Mahja^s Deewam Ślahwu dohd
Ka' Mahja^s ta' pa Lauku
Ta` Lauka^ ka` irr Mahja^s 10 Kad Deewa gruhtas Śodibas
śaweem Kameeścheem lihgśmodamees In Mahja^s pahrgahjis
nokawis tapehz ka wiņ§ch to weśśelu atkal Mahja^s atdabbujs
zehlees augścham in gahja Mahja^s Kad tee Ļaudis to red§eja
Tad atlaide JE§us tohs Ļaudis un pahrgahje Mahja^s un wiņņa Mahzekļi peegahje pee tha un śazzija Js§
Un tee nahze Mahja^s un tee Ļaudis atkal śapulzinajhs ta` ka teem ne b
Un kad es tohs ne ehduśchus no mannim Mahja^s atlaidiśchu tad tee us Zeļļu Baddu nonihks jo zit
lles augścham un usņemm tawu Gultiņu un eij tawa^s Mahja^s
r treknu Teļļu nokawis tapehz ka wiņśch to weśśalu Mahja^s atkal atdabbujis
Un ne mittejahs ikdeenas Deewa=Namma^ un Mahja^s mahziht un JE§u Kri§tu preezigi paśluddinaht
Un ja tahs ko labbu gribb mahzitees lai tahs Mahja^s śawus paśchus Wihrus waiza jo tas irr tahm Śeewah
Un śazzija Kungs mans Kalps gull Melmeņośehrd§igs mahja^s un zeeśch leelahs Mohkahs
Un wiņśch zehlehs augścham un gahje mahja^s
Un mahja^s pahrgahjis śaśauz wiņśch śawus Draugus un Kaimiņu
Deewa Waig' Luhd§ klauśi §tah§tam Deewa Gohd' Ir Mahja^s Deewam
ws Tad teem gann labbi laimeśees Ta` Lauka^ ka` ir Mahja^s 10 Kad Deewa gŗuhtas Śohdibas Kar§ch Baddus Mehri
klahjahs Kamehrt mihtam śchinni^s Mahja^s 4 Paśaul' Elle Nahw' ar Grehku Muhśas Meeśas Kahr
ļohti §chehl Wirs Uhdenim in Semmehm Ka` Mahja^s ta` pa Lauku
5 Śchi Galwa Rohkas Kahjas Itt paleez śawa^s Mahja^s Kad
ween Ka` Ba§niza^ ta` Mahja^s arr' Ka Deews eekśch tewim d§ihwoht
7 Nu at§tahjam mehs to ścheit gulloht In eetam mahja^s śawu Zeļļu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015