Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahja=weeta^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

weenu Deenu nolikkuśchi tad nahze daud§ pee wiņņu Mahja=Weeta^ Kam wiņśch to Deewa Wal§tibu apleezinadams is§tah
ls palikke diwi Gaddus weena^ ihpaśchiga^ derreta^ Mahja=weeta^ un peeņehme wiśśus kas pee wiņņu nahze

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015