Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: maģ
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Zeek maģ no tawams Rokams druhp
Gann maģ ikweens warr pellnitees
ne maģ
tekk ar weenu tee ne labbajahs ne Maģ
h us śaweem Mahzekļeem Pļaujama gann daud§ irr bet maģ Pļawejo
us teem Zeek jums Mai§es Tee śazzija Śeptinahs un maģ Siwtiņo
Teem bij arrid§an maģ Siwtiņo Un wiņśch Pateizibas śazzijis pawehleja t
r no tahm gohdigahm Greeķeŗo Śeewahm un Wihreem ne maģ
Un tee atwedde to Puiśi d§ihwu un tappe ne maģ eepreezinati
ehśelehm jepśchu es juhs pahr leeku mihļodams gann maģ mihļohts tohpu
u to peetizzigu Brahli ka es śchķeetu eśmu es jums maģ rak§tijis pamahzidams un apleezinadams ścho eśśam
tee zehle to teem Ļaudim preekścha Teem arri bija maģ Siwtiņu In wiņ§ch Pateizibas śazzijs pawehleja ta
4 Es ehdis d§ehris taggadiņ Maģ §pirgtaks tappis tuhdaliņ To gardu
2 Gann wiņņam §innahms kas tew ruhp Zeek maģ no tawahms Rohkahms
Gann maģ ikweens warr pelnitees Nekur mehs §innam glahbtee
pliks ka` Tahrps Tam ne irr klaht nei maģ nei daud§ Ne Mantas
8 Gann maģ zits zittam palihd§ehs Eekśch gŗuhteem Waidu=Laik
4 Es ehdis d§ehris tagadiņ Maģ §pirgtahks{§pirgtahs} tappis tuhdeliņ

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015