Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alemes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

KAd CHri§tus eek§chan Jeru§alemes vs E§eli śähdädams ejaya
ļ no Galilejas un no teem deśmits Pilsśateem un no Jeru§alemes un no Juddo=Semmes un no wiņņa puśśes Jardaņa
has Semmes jo ta irr wiņņa Kahjo Pameślis neds pee Jeru§alemes jo ta irr leela Ķehniņa Pilsśats
e pee JE§u zitti Rak§ta=Mahzitaji un Wari§ee`ŗi no Jeru§alemes śazzidami
Un kad tee tuwu pee Jeru§alemes nahze pee Betwagus pee tha Eļjes=Kalna śuhtija JE
Bet kad wiņśch eekśch Jeru§alemes eegahje zehlehs wiśs Pilsśats un śazzija Kas irr
Jr no Jeru§alemes un Jdumejas un no no wiņņas Jardanes puśśes un te
Un tee Rak§ta=Mahzitaji kas no Jeru§alemes bij nogahjuśchi śazzija Wiņņam irr Beelzebuls un
e Wari§eeŗi un zitti no teem Rak§ta=Mahzitajeem no Jeru§alemes nahkuśchi
Un kad tee tuwu pee Jeru§alemes nahze pee Belwagus un Betanijus pee tha Eļjes=Kal
Un JE§us eegahje eekśch Jeru§alemes un Deewa=Namma^ un kad wiņśch wiśśahs Leetahs wiś
am kalpojuśchahs un daud§ zittahs kas ar wiņņa uhs Jeru§alemes gahjuśchahs bij
nahze pehz Mo§us Bauślibas neśśe tee wiņņu eekśch Jeru§alemes ka tee to KUngam eedahwatu
Un red§i weens Zilweks bija eekśch Jeru§alemes Wahrda^ Śihmeans śchis Zilweks bija taiśns un Dee
runnadama us wiśśeem kas us to Pe§tiśchanu eekśch Jeru§alemes gaidija
s Mahjams aisgahje palikke tas Behrns JE§us eekśch Jeru§alemes un Ja§eps un wiņņa Mahte to ne nokohpe
Un tas Welns wedde wiņņu uhs Jeru§alemes un zehle wiņņu Deewa Namma Jumta Galla^ un śazzij
kuśchi no wiśśahm Mee§tahm Galilejas un Judejas un Jeru§alemes un ta Kunga Spehks parahdijahs tur tohs weśśalus
e un leels Pulks Ļau§chu no wiśśas Juddu §emmes un Jeru§alemes un no Tirus un Sidones Juhrmalli^ bija nahkuśchi
tbildeja JE§us un śazzija Weens Zilweks isgahje no Jeru§alemes uhs Jeriku tam gaddijahs §tarp Ślepkaweem un tee
s un Pilsśatiņus mahzidams un paņehme to Zeļļu uhs Jeru§alemes
ņśch wehl weenu Lihd§ibu tapehz ka wiņśch tuwu pee Jeru§alemes bija un tee śķitta ka tai Deewa=Wal§tibai peepeśc
to śazzijis aisgahja wiņśch papreekśchu eedams uhs Jeru§alemes
as wiņņu uhs Erodu kas tanni^s Deena^s arri eekśch Jeru§alemes bija
E§us atgree§ehs uhs teem un śazzija juhs Meitas no Jeru§alemes ne raudait pahr man`im bet raudait paśchas pahr ś
i^ paścha^ Deena^ uhs kahdu Pilsśatiņu tas bija no Jeru§alemes labb Juhd§=Semmes tahļu ar Wahrdu Emma`u`s
ija uhs wiņņu Eśśi tu tad ween tahds śweśch eekśch Jeru§alemes kas ne §inna kas śchinni^m Deena^m tur notizzis
Un śchi irr ta Leeziba Jahņa kad tee Juddi no Jeru§alemes śuhtija Pree§teŗus un Lewitus ka tee no ta jautat
Bet Betaneja bija tuwu pee Jeru§alemes pee peez padeśmits Bir§umeem
śch tohs bij śapulzinajis pawehleja wiņśch teem no Jeru§alemes ne at§taht bet gaidiht us to Apśohliśchanu ta Teh
a kas śaukts tohp tas Eļjes Kalns kas tuwu irr pee Jeru§alemes weena Śwehdeenas=Gahjuma^
Wirśneeki un Wezzajee un Rak§ta=Mahzitajee eekśch Jeru§alemes śapul§ejahs
s un eij us widus Deenas puśśes us to Zeļļu kas no Jeru§alemes us Ga§a tek kas ne irr §taigahts
Un tanni^s Deena^s nahze zitti Praweeśchi no Jeru§alemes uhs Antioku
Bet Barnabus un Sauls gree§ahs atpakkaļ no Jeru§alemes kad tee to Amattu bij padarrijuśchi un ņehme arri
eju us mann śakkam Steid§ees un iseij peepeśchi no Jeru§alemes jo tee ne peeņems tawu Leezibu no mannim
Un kad tas bij tur nahzis §tahweja tee no Jeru§alemes nahkuśchi Juddi apkahrt daud§ un gruhtas Waines p
retti tehwu Eeraddumeem darrijis eśmu śai§tihts no Jeru§alemes to Reemeŗu Rohkas nodohts
Spehku zaur to Spehku ta śwehta Garra ta ka es no Jeru§alemes lihd§ Jllirikum eśmu peepildijis ar to Preezas=Ma
auśigeem eekśch Judejas un ka śchis mans Darbs kas Jeru§alemes labbad noteek teem Śwehteem patihk
e to Pilsśata ta d§ihwa Deewa pee tahs debbe§kigas Jeru§alemes un ne pee tahs Draud§ibas daud§ tuhk§tośchu Eņģeļ
iņņu to Wahrdu ta Pilsśata manna Deewa tahs jaunas Jeru§alemes kas no Debbes no manna Deewa nonahk un mannu Wahr
in no Jeru§alemes Akmiņu=Kohpas
apkahrt Jeru§alemes ka` Uhdeni
in wiņņa Ślawu eekśch Jeru§alemes
Zia`nas ka tu red§eśi to Labbumu Jeru§alemes tawu Muh§chu
Vnd raughi weens Zillwähx by eek§chan JEru§alemes
KAd Chri§tus eek§chan Jeru§alemes uß Eh§eli §ähdädams
par wi§śeem Zillwäkeem kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo Es śacku Nhe Bett ja juhß nhe
JESVM eek§chan Jeru§alemes ka tee to preek§ch to Kunghu

 

 

1 2

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015