Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kunghi eek§chan Pils Jeru§alem nomanna ka tu śawahde Deewam
Wackaru teems zitteems Mahzekļeems kattri eek§chan Jeru§alem by Tick attkieli irr mehß buh§śim ai§to tee Taißn
Zillwähx katters py Ba§nizas Durrweems eek§chan Jeru§alem ghulleja nhe taps turr attra§ts tahds Zillwähx ka
tanny Ba§niza` eek§chan Jeru§alem räd§äta kļua
śawo titzigho Śirrdo baggatu Ta Ba§niza eek§chan Jeru§alem by ka kahds leelo Mannto Namms ka tha Ba§niza war
Zacharias ar teem Wahrdeem Zion und Jeru§alem usrunna
eela` Nabbad§iba` us weenas E§eļa=Mahtes eek§chan Jeru§alem ee=jahß und zitti Ļaudis ar Preeku und Liexmibu
njam by to no zittu aisjembt und leeneht eek§chan Jeru§alem ee=jahja tahdas Nabbad§ibas dehļ nhe buhß töw no
Ba§niza` eek§chan Jeru§alem śe§śchas Neddeļas pehtz to
wi§śahm Eelahm eek§chan Jeru§alem und lukojeeta
tha eek§chan Jeru§alem ee=jaht Kad töw O Zillwäka Bährns
dauds tuhxtoh§chi eek§chan tahß Pils Jeru§alem śaghajuśchi
15 Ap§chehlojees pahr to Pilli Jeru§alem
To preezayahß §öw Jeru§alem Halle Halleluja
laimu tas Pillis Jeru§alem Kattru Deews §chehlige vs luhko
ungham d§eedaht śawu d§eeßmu tick §we§§cha` Semmeh Jeru§alem
4 Ja es nhe ar wi§śu §pähku Jeru§alem töw czeeniyu Eeśahkdams
Peeminn tohs Bährnus Edom ļohte Tah deena Jeru§alem O
§kai§tu Ba§nizu usta§śiet eek§chan JEru§alem tanni Ba§niza` pa§§cha`
śazzija us teem Red§eet mehs no=eetam us Jeru§alem in
ekß' Bethlehem To precaias §euw Jeru§alem Alleluia Alleluia
raudadams tai Pili Jeru§alem und wi§śeems
Kungs JE§us Chri§tus tai Pili Jeru§alem und wi§śeems
pehdighe ee=jaht eek§chan tahß Pils Jeru§alem ka
Ohtro rei§u Wings raudaja kad Wings to Pili Jeru§alem usluhkoja
ß us to krahßnu Ba§nizu kattra eek§chan tahß Pils Jeru§alem by brehze und śatzija ar pillu Mutt Ścheh gir ta
mm und turram plicku Sohbeni Rohka` iß=§teeptu par Jeru§alem
nozirr§ts und Vgguny ee=mä§ts Eek§chan taß Pills Jeru§alem wedde Deews weena` Rei§a trieß=tuhxtohśchas Dweh§
ar JE§u eek§chan Jeru§alem Ja tad na taws Bährns taws
Pils Jeru§alem und no to Pa§śaules=Ghallu papreek§che
tahß krahßnas auxtas Pils Jeru§alem bett tomähr wings
Jeru§alem ißpoh§tita tappu§śi tha arrid§an tai Pa§śaulei ta
runna no tahß Jßpoh§tiśchanas Jeru§alem to warram mehß
tahß Pils Jeru§alem und tha arrid§an no to Pa§śaules
zeetiß mirrß und ka ta Pils Jeru§alem taps ißpoh§tita und pehtz
us ohtru zellß und ka ta Pils Jeru§alem pehtz ar to Römeŗo Ļau§cho
Ba§nizas und tahß Pils Jeru§alem daggajiß gir
Däbb䧜u us Sodom und Gomorrha Jeru§alem tappa klahje
to Pili Jeru§alem tahda` Laika` kad te §chkittahß pa§§cha`
Pils Jeru§alem śacka tad tahdas leelas Bähdas buhß ka
Pili Jeru§alem No ahrenes apśehde tohß to Römeŗo Spähx
Eek§chan Jeru§alem by śimbtz und t§chettras=deßmitz leelas
Pili Jeru§alem tad peepeh§che ißbehze śe§śchi śimbti Deewabijata
Juddi tee ißghaja no Jeru§alem dehwes par to Vppi Jordan
Nabbad§ings eek§chan Jeru§alem nahze us weenu śwe§śchu
anni Draughi ka śchee Ļautinji{Lautinji} eek§chan Jeru§alem no kurrenes tawam Tuwakam taß Labbums nahk
ka taß nabbags Zillwähx no Jeru§alem us Jericho eedams
Taß Deewa Kallps Jeremias ghaja no tahß Pills Jeru§alem ghribbädams śawu Tierumu eek§chan Benjamiņa Semme
t und dohteeß us teem Chaldeeŗeem kattri tahß Pils Jeru§alem Eenaideneeki by
mehs no to Muitineeku Ba§niza` eek§chan Jeru§alem Lucae a§tota`=pa=deßmita`

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015