Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

nahgdami eek§chan tahß Pills Jeru§alem waizaja
buhß attkal py Herodes us Jeru§alem ghree§tees bett par zittu
Ghuddreem kattri no Au§truma=§emmes eek§chan Jeru§alem nahze jautadammi pehtz Bährnu
Au§truma=Semmes eek§chan Jeru§alem und śatzija kur gir taß Jauns peed§imbts Konings
wings und ar to wi§śa Jeru§alem und licka
eek§chan Jeru§alem und śatzija Kur gir taß jauns
attraśt eek§chan leelas auxtas Pils eek§chan Jeru§alem kur patz
eek§chan Jeru§alem tee to nhe attradda tanny Laika` ghribbeja
to Briedi eek§chan Jeru§alem darrija Nhe bett mehs attrohdam
no Au§truma=Semmes eek§chan Jeru§alem und waizaja
§tahśta Tee tahļu Zeļļu nahk eek§chan Jeru§alem mäcklädami
taß Konings Herodes patz irr wi§śi kattri eek§chan Jeru§alem d§iewo nhe weens no Auxteem=Ba§nizas=Kungheem und
tee arrid§an ghohdighe beikt Tee dohdahß attkal no Jeru§alem us Bettlehem nhe warr rimbt pirrms tee JE§um gir
u bett ir ka patte§śu Deewu Ai§to tee by eek§chan Jeru§alem buhdami no teem Ba§nizas=Kungheem und
ghaja ick=ghaddus us Jeru§alem Leela deena śwähtkohß Vnd kad
wätz by ghaja tee us Jeru§alem pehts to Eeraddumu to
JE§us eek§chan Jeru§alem und Tähws und Mahte
us Jeru§alem und meckleja to Vnd taß notickahß
Maht us Jeru§alem leela=deena Śwähtkohß Ba§niza` Deewa
kahrta` par wi§śu Semm us Jeru§alem Ba§niza` nahkt und
Juhds Semmes no Nazareth us Jeru§alem Ba§niza` ghribbädams
Wings ghribbätu irr to Pili Jeru§alem usjembt ißpoh§tiet und
rahms ghohdiegs wätz Zillwähx eek§chan Jeru§alem Simeon
no Jeru§alem Taß Kungs JE§us gir taß Preex wi§śo Chri§tito Ļau
mehß no=eetam us Jeru§alem unnd wiß taps pee=pilldietz kas
Mahzekļeems us Jeru§alem eijoht §tah§ta kaß winjam turr nu
JESV us Jeru§alem ap=raxtidams śacka ka teems
winjam nheneeka ļaun eek§chan Jeru§alem notix beß śawas
śadäd§enaja kad wings to Pili Jeru§alem zaur teems Römeŗo=Ļaudeems
Kunghu JE§um ar śöw weddis eek§chan to Pili Jeru§alem und to zehlis auk§cham us Turrni patt Ba§hizas gh
To śwähtu Ewangelium ka taß Kungs JE§us eek§chan Jeru§alem ee=jahjis unnd no teem Ļaudeem śajämmts
KAd tee nu tuwe py Jeru§alem nahze py Betthwage py to Ölje=Kallnu
u Ghohdu darrija arrid§an tee Ļaudis no tahß Pils Jeru§alem tam muh§chigham Deewa Dählam tam Koninjam
eek§chan Jeru§alem ee=jajoht śajämuśchi gir
MJeļi Draughi kad taß Kungs JE§us us Jeru§alem eedams
krahßnu iß=ghärrbtu Pili Jeru§alem to Ba§nizu und wi§śus
eek§chan Jeru§alem ee=§tahdijis gir tah buhß
Juddi tee auxti Rahts=Kunghi no taß leelas Pils Jeru§alem iß=śuhtiju§chi gir zittus śawus Ba§nizas=Kunghus
no Galilea us Jeru§alem und tahß gir nhe ween to pawaddijuśchi
no Jeru§alem ißeijośchu kad Wings patz śawu Kru§tu us
ee auxti Ba§nizas Kunghi und zitti Ļaudis eek§chan Jeru§alem kam tickai Atzis by taß us to lukojahß und ghribb
eek§chan Jeru§alem Deewa Wahrdu nheparei§e mahzija
tahß Śeewas no Jeru§alem iß=eet ghribbädamas tha Kungha
us Jeru§alem eedams śatzija Wings kad wings buhß py Kru§ta
kattri no Jeru§alem us Emahus ghaja d§iews rahdijeeß
weenu Jällghawu ta by no Jeru§alem diwi Juhds §emmes tahļ
tad weens e§śi tick śwe§śch eek§chan Jeru§alem katters
ghree§ehß attkal apkahrt us Jeru§alem und attradda
unna no tahm Leetahm kaß tannies Deenahs eek§chan Jeru§alem notitzis by ka Chri§tus nhepatteeß by no weenu
und ka nu tahdas Runnas pa wi§śu Pili Jeru§alem 䧜ohti

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015