Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

thas vnd ar to ta wue§§e{wne§§e} Jeru§alem Vnde
VNde winge whetczacke gaye jck gadde vs Jeru§alem vs to leledene §weetke Vnd kad tas
Vnd kad the to nhe attradde gaye the atkal vs Jeru§alem vnd meckley to Vnde tas noticke peetcz
vs Jeru§alem vnde tas taps wue§§enotal
exkan Arabia tas kalns Sina vnd §tepyas js Jeru§alem kattra py §cho laike gir vnde gir wene
Beth tha Jeru§alem kattra tur auxkam gir
wue§§ems kattre exkan Jeru§alem cziwo tha ka tas
denims arridtczan exkan Jeru§alem bye
vnde ßatcy Juus Meytes no Jeru§alem nhe roudeth
czitte kattre ar to tur vs Jeru§alem gayu§che by
darriyis gir eek§chan Juddo§emmes vnd eek§chan Jeru§alem To gir tee nokahwu§śchi vnd py weenu
pa§§cha` Deena` eek§chan weenu Jällghawu ta by no Jeru§alem diwi Juhds §emmes tahļ tahß Wahrtz gir
§we§§ch eek§chan Jeru§alem katters nhe §innatu kas
attkal apkahrt vs Jeru§alem vnd attradda tohß
Ļaudeems vnd eeśahkt eek§chan Jeru§alem
vnd śatziya Negg gir tas kas eek§chan Jeru§alem ißpoh§tiya
Vpperis Juda vnd Jeru§alem ka czitta` rei§a` vnd pirms
śacka juh§śo Deews runnayeeta ar Jeru§alem śirrdige
par Jeru§alem vnd teems Juddo ļaudeems śawu Dußmibu
Kleek§chana par wi§śu Jeru§alem vnd to Ba§nizu weena leela
töw O tu nabbaga Jeru§alem Albinus tas Śohgis gir to ka kahdu
n §chohß Wahrdus brehzis Way Way töw O tu nabbaga Jeru§alem Vnd no tahdas brehk§chanas nhe gir Wings apnitzis
pirms Jeru§alem ißpoh§tita tappa Nu ghribbam mehß no tahß
Poh§titayi śapullzeyu§§chees vnd vs Jeru§alem nahku§chi tohs
laupi§chanas eek§chan Jeru§alem notitzis vnd gir wi§śur leela nhelaime
w tanny laika` pirms wehl ta ih§täna Auka vsghaya Jeru§alem ar treyadu Nhelaim apdohta ar wahrdu ar to
Pilehms eeśädenayis Römeŗo Karŗaļaudis ka wings Jeru§alem kattra ween attlicka jo lähtake vswarreht vnd vsj
Weetas py Jeru§alem ißluhkoht kad wings tuwe pee=jayis by tick
Titus räd§ädams ka eek§chan tahß Pills Jeru§alem tick dauds
Ta Pills Jeru§alem by ļohte §tippra tanny weeta kur warreya
eek§chan Jeru§alem §tah§tiyu§§chi Schy breeßmiga leeta gir
Pehdige gir ta Jällgawa Jeru§alem vsjämbta vnd teitan gir
Tha gir wi§śa Jeru§alem zaur zaurem no teems Waidenekeems
Vnd gir tha Jeru§alem ißpoh§tita vnd wi§chkim śamaitata
Kad nu Titus Jeru§alem ar Warru vsjehmis śadäd§enayis ißpoh§tiyis
kad ta baggata ißteickta §wähta Pills Jeru§alem ißpoh§tita gir
mohzietz by zättortadeßmitty Ghadda` Ta gir Jeru§alem ta wi§śa
KAd tee nu tuwe py Jeru§alem nahze py Bethwage
jums ka §chiß wißnotaļļ par §cho Czilltu nahx Jeru§alem Jeru§alem
Au§truma Semmes eek§chan Jeru§alem vnd śatzija
wings vnd ar to wi§śa Jeru§alem vnd licka śakraht
JESV Tähws vnd Mahte ghaya ick=ghaddus vs Jeru§alem leeladeena Swähtkohß Vnd kad
ings diwipadeßmittus ghaddus wätz by ghaya tee vs Jeru§alem pehts to Eeraddumu to Swähtko Vnd kad
palicka tas Bährns JESVS eek§chan Jeru§alem vnd
ghaya tee atkal vs Jeru§alem vnd meckleya to
vs Jeru§alem vnd wiß taps peepilldietz kas raxtietz
vnd §teepyahß ihs Jeru§alem kattra §chinny laika`
Bett ta Jeru§alem kattra tur auxte gir ta gir ta
vs weenas E§eļa=Mahtes eek§chan Jeru§alem eejahjis
KAd tee nu tuwe py Jeru§alem nahze py Bethwage py to Olyekallnu

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015