Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

mums tha Jßpo§tiśchana tahß Pils Jeru§alem tad gir Mahte
pa§§cha` Jeru§alem ghlahbteeß und ghribbejahß ick=weens Kallnohß
und Nahwehm us Jeru§alem eedams ar śaweem Mahzekļeem
runnaja Red§eeta mehß no=eetam us Jeru§alem unnd
§śo=Śwähtaku att§chkirrt Ai§to ta Ba§niza eek§chan Jeru§alem gir trieß Daļļahß ißdallita biju§śi
Taß Kungs no Zion bļauß unnd no Jeru§alem lix wings
und nahze śwähta` Pily eek§chan Jeru§alem und
Pahwils śacka und eet ar Chri§to d§iewi eek§chan Jeru§alem und rahdahß dauds kattri to Kunghu JE§um zeenija
ißeet To red§eja dauds Nammneeki no Bethanien und Jeru§alem brienodameeß bett ścheitan wehl leelahx Brienums
Ai§to dauds Proweetes gir eek§chan Jeru§alem aprackti ka Chri§tus
gir und nahkuśchi eek§chan tahß Pils Jeru§alem kattra
eek§chan Pils Jeru§alem Jo tahß §chkeetohß eß Siemes
Debbeß lickdams nomaitaht Vnd to krahßnu Pili Jeru§alem lickdams ißpoh§tiet Kaß teitan nhe warr nomanniet
Stirrnu eek§chan Jeru§alem wädd to pa Awis=Wahrteem
eek§chan Jeru§alem nahgdams und räd§ädams ka no tahß
eenu Eelu ohtra` śchurrp und turrp zaur wi§śu Pili Jeru§alem und ka kahds Ghahņeklis no weenu py ohtru itt par
Pehteri Wi§śi Ghaļi eek§chan Jeru§alem buhtu irr
Pili Jeru§alem weddis und tam Semmes=Śohjam Pontiam
teeß Tee Ba§nizas=Kunghi eek§chan Jeru§alem tha Wahrda
us Jeru§alem eedams nhe tahļa no Jericho śaweem
Juddeem eek§chan Jeru§alem runnaht kaß teeścham gir tad tu
Pehtz tawu labbu krahßnu Prahtu Jeru§alem tohß Muhkus
Zaur tawu §chäla§tieb to ghlab Jeru§alem tawi weett
alla§chien To Laimu taß Pillis Jeru§alem Kattru
tick §we§§cha` Semmeh Jeru§alem ja es töwis ai§mir§tu
4 Ja es nhe ar wi§śu §pähku Jeru§alem töw zeeniyu
Edom ļohte tah deena Jeru§alem O Kungs Kattri
To preezayahß śöw Jeru§alem Halle Halleluja
r mann tanni §wäta` Pili eelitzis ka man eek§chan Jeru§alem walldiet by
15 Ab§chäloyees töw par to Pili Jeru§alem kurr taws Swähtums
Je§us Syracha Dähls no Jeru§alem vnd no śawas
Ba§niza kattrra wätzohß Laikohß eek§chan tahß Pils JEru§alem by tha gir jaw śenn ißniekuśi muh§cham nhe kļuh§t
darris gir exkan Judde §emme vnde exkan Jeru§alem To gir the nokouwu§§che vnde py wene koke
exkan Jeru§alem katters nhe ßin kas
gre§hes atkal apkaarth vs Jeru§alem vnde attradde
no Jeru§alem Ba§nicekunges vnd Leuites
häs pe§ti§chennes §uutyttz Ae§to the kattre exkan Jeru§alem cziwo vnde wynge Wuerßeneke peetcz
no Galilea vs Jeru§alem gayu§§che by kattre gir
wue§§ems loudems vnde eßaackt exkan Jeru§alem
tims ka the no Jeru§alem nhe at§thate beth gaydite
manne ledtczeneke exkan Jeru§alem vnde exkan to
J§treßeet Beth tur cziwoye Judde exkan Jeru§alem the by{hy} Dewebyataye wyre aran wue§§enadims
BEth kad te Apo§tele czirdeey exkan Jeru§alem ka Samaria to Dewe wärde vs yemu§§che
wens Czilwhex tas j§gaye no Jeru§alem vs
VNd thas notickas ßöw kad thas gaya vs Jeru§alem §thaigaye thas wueddon czour Samarien
vppers Juda vnd Jeru§alem kha paprexke vnd no
Vnde rouge wens Cilwhex by exkan Jeru§alem ar wärde Simeon vnde tas patcz Czilwhex by
pär §cho Radde naetczys Jeru§alem Jeru§alem kattra tu nokow tös
to vs wue§§ems kattre vs to pe§ti§chenne exkan Jeru§alem gaidye
au§trumme §emmes exkan Jeru§alem vnde ßatcy

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015