Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: istapt
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tapt istapt Ne weens
Zilweks dsihwo kas wisśeem warretu istapt kas wiśsem buhtu
kungam istapt
wiņņam newarr istikt istapt
Tapt istapt Ne weens Zillwehks dsihwo kas wisseem
warretu istapt kas wisśeem buhtu istizzis
winsch runnaja darrija gribbedams Kungam istapt
ne warr istikt istapt Ne isteek ko behda tu par
istapt in irr wiśśi ta Draugi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015