Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: eelas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

8 Taß ghaya vs tahß Eelas py weenu
12 Drieß gir winya ara drieß vs Eelas vnd §kattahß vs wi§śahms mallahms
ißghaya vnd ghaya weenu Eelas ghaŗŗumu vnd tudeļļ
Eelas
hu atdarrijahs teem un tee isgahjuśchi gahje weenu Eelas Gaŗŗumu un tudaļ at§tahje tas Eņģelis no ta
Wiņņas Eelas widdu un pa abbei puś tahs Uppes bija tahs Kohks
In isgahjuśchi gahja tee Eelas Gaŗŗumu In tuhdaļ śchķihrehs
rus §kaitija tad tee preek§ch wi§śeems Ļaudeems us Eelas to darrija ka zitteems by śatziet red§i ka tee Wa
weens ar Meeru by us Eelas śawa` Namma` nei irr pa§§cha` Deewa
8 Tas gahja us tahs Eelas pee
us Eelas in luhre pa wiśśahm
in us Eelas §tahw wiņņa
ar Winju pehtz=ghalla` darrieß us Eelas śatohp Pehteŗam
jeb würßon eelas §ew §akrahtes vnd tam
ißpoh§tiya winja Eelas 9 Ka Jeremias papreek§che śatziyis by kattru tee

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015