Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: eelahm
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

in śauka pa tahm Eelahm
Eelahm
ch ne bahrśees neds brehks un ne weens d§irdehs us Eelahm wiņņa Balśi
at un tee juhs ne usņemm tad isgahjuśchi uhs wiņņo Eelahm śakkajt
ekścha eśśam ehduśchi un d§ehruśchi un tu us muhśu Eelahm eśśi mahzijis
wu Kalpu Eij tikkuśchi us tahm Gatwahm un Pilsśata Eelahm un eeweddi tohs Nabbagus un Krohpļus un Tiślus un
puh§t Skohlahß und us Eelahm ka Ļaudis tohß teicktu
wi§śahm Eelahm eek§chan Jeru§alem und lukojeeta
śawu Kallpu iß=ey ticku§ch tahm Eelahm unnd
Piļs=śata Eelahm in eewedd tohs Nabbagus in Krohpļus in

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015