Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: duśmigs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

aplam dusmigs Aplam mehlst runnaht
bet wiņ§ch irr arrid§an duśmigs wiņ§ch
11 Jo weens duśmigs Zilweks eeded§ina
7 Wiņ§ch warr drih§ tik duśmigs
Kungam Tad tappa tas Namma=Kungs duśmigs in
Tad tappe wiņ§ch duśmigs in ne gribbeja ee=eet Bet wiņņa
d§irdeja tappa wiņ§ch duśmigs in isśuhtija śawu Kaŗŗa=Spehku
Kad tas Ķehniņśch to d§irdeja tappe wiņśch duśmigs un isśuhtija śawu Kaŗŗa=Spehku un likke śchohs Śl
tśazzija to śawam Kungam tad tappa tas Namma=Kungs duśmigs un śazzija us śawu Kalpu Eij tikkuśchi us tahm Ga
Tad tappa wiņśch duśmigs un ne gribbeja ee=eet Bet wiņņa Tehws gahje ahran
18 Duśmigs Wihrs eeśahk
22 Duśmigs Wihrs eeśahk Bahrśchanu
§kattahs Kas brih§cham duśmigs paradahs Pehz palihd§ kad wiņ§ch
2 Us mums irr tik duśmigs wiņņu Prahts Kad Deews teem buhtu
2 Us mums tahds duśmigs wiņņu Prahts Kad Deews to buhtu
11 Bet kas to tizz ka tu tik ļohti duśmigs eśśi in kas bihk§tahs
tu duśmigs eśśi us mannim
śakka ta` Es tas Kungs taws Deews eśmu §tiprs in duśmigs Deews kas pahr teem kas manni eenihd tohs Tehwu
śakka ta` Es tas Kungs taws Deews eśmu §tiprs in duśmigs Deews kas pahr teem kas manni eenihd tohs Tehwu
Kas brie§cham duśmigs paradas
Wiņsch aplam dusmigs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015