Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: duśmibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

16 Ģeķķis śawu Duśmibu drih§
Wahrds pazeļ Duśmibu
tam labbi ne patiktu in śawu Duśmibu
nogree§ to Duśmibu
Aśśinu in kas Duśmibu
Neneeka labba ka Deewa{Deeewa} Duśmibu in Eenaidibu laizigu
Un wiņśch usluhkoja tohs wiśsapkahrt ar Duśmibu un tur klaht nośkummis buhdams wiņņo Sirds Zeetib
e§uśchu Śirdi śakrahjees paścham ka weenu Mantu to Duśmibu us to Deenu tahs Duśmibas un Parahdiśchanas tahs
mehs śazziśim Jrrag Deews netaiśnis ka wiņśch śawu Duśmibu islai§ch es runnaju us Zilweku wih§i
Jo ta Bauśliba padarra Duśmibu jo kur Bauślibas newa tur arrid§an Pahrkahpśchana
Jo tad Deews gribbedams Duśmibu parahdiht un śawu Spehku §innamu darriht irr ar l
jums padarrijuśi bet arrid§an Aisbildinaśchanu bet Duśmibu bet Bijaśchanu bet Jlgośchanu bet kar§tu Darbośch
eet un ne grehkojeet tai Śaulei ne buhs pahr juhśo Duśmibu no=eet
Bet nu noleezeet arrid§an juhs tahs wiśśas Duśmibu Bahr§ibu Ļaunumu Deewa=Saimośchanu beskaunigus Wa
Jo Deews ne irr muhs lizzis uhs Duśmibu bet uhs Panahkśchanu tahs muh§chigas D§ihwośchana
ibu at§tahje wiņśch no Egiptes ne bihdamees par to Duśmibu ta Ķehniņa jo wiņśch turrejahs pa§tahwigi pee ta
jo tas Wels irr pee jums nonahzis turredams leelu Duśmibu §innadams ka tam ma§ Laika irr
eem Eņģeļeem śeptiņņus §elta Kauśus pilditus ar to Duśmibu Deewa kas muh§chige muh§cham d§ihwo
ne truhk§t Śawu Duśmibu leek tas gann pahreet Ne śohdi muhs ka` mehs
ATņem tawu Duśmibu mihļajs Deews ar Lehnibu In ne leez bahrgoht
ja tu gribbi pehz Nopelnibu śohdiht Kas warr tawu Duśmibu in Bahrdśibu pane§t Wiśśam bij pa§u§t ko tu Kungs
9 Ak Deews kahds taiśnajs eśśi tu Tu islaid tawu Duśmibu Par
mehs warretum pelniht Tawu Duśmibu ak Deews Tad gribbetu tu
in isśakkam ka mehs Deewam §chehl tawu Duśmibu in Śohdibu gann eśśim pelnijśchi Bet mehs luhd§am
mums duśmoht in tawu Duśmibu us Behrnu=Behrneem paturreht
bes Grehkeem bija peed§immis Neśśe par mums Deewa Duśmibu Irr muhs śalihd§inajs Ka Deews mums śawu Schehla§
ka Deewa Duśmibu Kirie elei§on
Ta Wella Duśmibu in leelu Warru Śalau§i preekśch ta tawu
las Wainas Kad ta Tśchuh§ka Eewu pahrrunnaja Deewa Duśmibu uhs śew ŗautees
Wiśśu Bauślu irr tas peepildijs Ar to śawa Tehwa Duśmibu kluśśinajs kas pahr mums wiśśeem gahja
24 Dohma us to Duśmibu kas
Śeewas Duśmibu laid tai tas noteek
Duśmibu
Duśmibu ta paścha kas tohs raddijs
śawu Duśmibu
bija śawa^ Laika^ kluśśinaht to Duśmibu
Duśmibu in śauzu gau§chi pehz
Śaule pahr juhśu Duśmibu ne no=eet In ne ļaujaht Waļļas tam Lammatajam

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015