Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: duśmibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Duśmibas Laika bet Taiśniba
hktu Nahwi in Mohkahm no leelahm Behdahm in Deewa Duśmibas pe§tijs eśśi in ka es tawu śwehtu Mohzibu allaśch
Tapehz buhs mums no wiņņa Duśmibas bihtees in prett
da§chukahrt bahrees eekśch Eenaidibas in Duśmibas d§ihwojs
bahrees eekśch Eenaidibas in Duśmibas d§ihwojs Ta` arrid§an
ums kas irr jums rahdijis isbehgt no thas nahkamas Duśmibas
s kas irr jums rahdijis isbehgt no tahs nahkośchas Duśmibas
Un tee wiśśi tappe pilli Duśmibas Ba§niza^ ścho d§irdedami
Bet tee ścho d§irdedami tappe pilni Duśmibas brehze śazzidami Aug§ta irr ta Diana to Ewe§eŗu
paścham ka weenu Mantu to Duśmibu us to Deenu tahs Duśmibas un Parahdiśchanas tahs taiśnas Deewa Śohdibas
r ar leelu Lehnprahtibu paneśśis tohs Traukus tahs Duśmibas uhs pa§uśchanu gattawus
jaśchu juhśo §tarpa^ buhs Bahrśchanas Nihdeśchanas Duśmibas Eenaidibas Apla`zzinaśchanas Weh§tneśchanas Uspuh
eewiba Burwiba Eenaidibas Bahrśchanas Nihdeśchanas Duśmibas Kildas Śchķelśchanas wiltigas Mahzibas
eśas un Dohmaśchano Un bijam no Dabbas Behrni tahs Duśmibas itt ka` arrid§an tee zitti
hti JE§um kas muhs irr ispe§tijis no tahs nahkamas Duśmibas
luhd§ wiśśa^s Malla^s pazeldami śwehtas Rohkas bes Duśmibas un Śchaubiśchanas
Waiga ta kas us to Gohda=Krehślu śeh§ch un no tahs Duśmibas ta Jehra
Jo ta leela Deena wiņņa Duśmibas irr nahkuśi un kas warr pa§tahweht
ilon tas leels Pilsśats tapehz ka ta no Wihna tahs Duśmibas śawas Mauzibas wiśśas Tautas irr d§irdenajuśi
Tas d§errs arrid§an no ta Wihna tahs Deewa Duśmibas kas śajaukts eeleets irr eekśch to Biķķeri wiņņa
mette tahs eekśch to leelu Wihna=Spaidu tahs Deewa Duśmibas
Eņģeļeem Eite un isleijeet tohs Kauśus tahs Deewa Duśmibas us to Semmi
a ka wiņņai dohts taptu tas Biķķeris ta Wihna tahs Duśmibas wiņņa Bahr§ibas
Jo no ta Wihna tahs Duśmibas wiņņa Mauzibas irr d§ehruśchi wiśśi Ļaudis un tee
D§el§a Rihk§tu un wiņśch miņņ to Wihna=Spaidu tahs Duśmibas un tahs Bahr§ibas Deewa wiśśa warrena
aisślehd§ Preekśch mums eekśch tawas Duśmibas Tahs Schehla§tibas
8 No§tahjees no Duśmibas in nomittees no Bahrd§ibas ne
manni eekśch tawas Duśmibas in ne pahrmahzi manni pehz tawas
atlaidis no tawas kar§tas Duśmibas
in Duśmibas ka tu mann eśśi pazehlis
śawas Duśmibas Laika^
za Tśchuhśka tas ļauns Waideneeks No Eenaida in no Duśmibas deg Wiņśch ween us to dohma ka tas tawu Pulku tra
Preekśch mums eekśch tawas Duśmibas Tahs Schehla§tibas Durwtiņas
in tahs Duśmibas Laika^ irr wiņ§ch

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015