Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: duśmiba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

peewiltees ar Neeka=Wahrdeem Jo tadeļ nahk Deewa Duśmiba pahr teem
in lehnahm pee Duśmośchanas Jo ta Zilweka Duśmiba ne darra
Bahrśchana Enihdeśchana Duśmiba Reeśchana Neśaderreśchana Ne
34 Jo ta Wihra Duśmiba irr
14 Ta Ķehniņa Duśmiba irr
12 Ta Ķehniņņa Duśmiba irr
19 Jo pahrleeka leela Duśmiba
śmaggas bet ta Ģeķķa Duśmiba irr
4 Duśmiba irr breeśmiga Leeta in
^s Deena^s jo tur buhs leelas Behdas wirs Semes un Duśmiba pahr ścheem Ļaudim
ehlam ne tizz tas ne red§ehs to D§ihwibu bet Deewa Duśmiba paleek uhs ta
Jo ta Deewa Duśmiba tohp parahdita no Debbes pahr wiśśu Besdeewibu un
tai Pateeśibai bet tai Netaiśnibai klauśa nahkśees Duśmiba un Bahr§iba
lga=Wahrdeem Jo zaur tahdahm Leetahm nahk ta Deewa Duśmiba pahr teem Behrneem tahs Netizzibas
Kuŗŗo dehļ nahk ta Deewa Duśmiba pahr teem Behrneem tahs Netizzibas
hbti ka tee alla§chiņ śawus Grehkus peepilda un ta Duśmiba irr pahr teem nahkuśi lihd§ Gallam
Jo ta Zilweka Duśmiba ne pa§trahda kas taiśns irr preekśch Deewa
eptiņņas pehdigas Mohzibas jo tanni^s irr ta Deewa Duśmiba pabeigta
Deewa Duśmiba śchahdas gŗuhtas un breeśmigas No§eegśchanas
Kungs to darr tawa Duśmiba ka mehs ta` isnihk§tam
us Zeļļu jo wiņņa Duśmiba peepeśch eedegśees bet labbi wiśśeem
7 To darra tawa Duśmiba ka
bihjis in tawa Duśmiba
Ne grib klauśiht ta Dehla Balś Uhs to paleek Deewa Duśmiba 8 Ak Zilweks ka tu to ne proht Tawam Ķehniņam pre
darriht Tad zehlees Duśmiba in leelas Behdas Preekśch Deewa da§chukahrtigi
Pulku to Besdeewigo in ta Duśmiba
Duśmiba tik gŗuhta ka` tahs Śeewas
Duśmiba
26 Wiśśa Duśmiba ma§a irr prett
śpehzigi irr kļuh§t ta Duśmiba jo leelaka
tohp ta Duśmiba jo gau§chaka in
26 Duśmiba in Nikniba pa=ihśina
28 Atkaļ wiņņa Duśmiba aisjem
Te irr alla§chiņ Ļauniba Duśmiba
bija isnihkt in ta Duśmiba pahr
pirmis ta leela Duśmiba nahktu
Duśmiba pahr teem Besdeewigeem
9 Jo wiņņa Duśmiba nahk peepeśchi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015