Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dußmibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ta T§chuhßka §awu parrunnaya Deewa dußmibu vs śöw rautees
24 Dohma vs to Dußmibu kattra ghalla` nahx vnd vs to Attreep§chanu
26 Wi§śa Dußmiba ma§a gir prett Śeewas Dußmibu laid tai
8 Pakußtini to Bar§śibu vnd ißkratti Dußmibu 9 Rau to Prettibeneeku noh§t vnd śa§śitt to Enaid
beids to Dußmibu taa katters tohs raddiyis gir
magjuma czaur śawu Dußmibu 3 Ai§to czaur ta Kunga Wahrdu aiߧchlehd§e wings
ts ka töw śohdiet buhs śawa` laika` klu§śenaht to Dußmibu pirms ta leela Dußmiba nahk to Śirrdi to Thäwo py
13 Es peluhd§chu Deewu prett to Dußmibu vnd nopuhßdams
Nhe neeka labb Deewa dußmibu vnd Enaidibu
leeleems bähdeems vnd Deewa dußmibu pe§tiyis e§śi
pahrkahp Tapehtz buhß mums bietees par winya dußmibu vnd prett tahdeems Baußleems nhe Ghräkoht
Nheneeka labb Deewa dußmibu vnd Enaidibu to
16 Jegkis śawu Dußmibu dries rahda
klu§śina to Dußmibu 9 Kad Ghuddram ar Jegki kaß ja=darra
Mehs wairs nhe pällnam ka Deewa Dußmibu Kyrie elei§on
Ta Wälla Dußmibu und leelu Warru
Nheneeka Schäla§tibas nhe truhxt Śawu Dußmibu leek taß ghann pareedt Nhe śohda mums
ja tay pattiek To Dußmibu nomannyht
ATt jemm tawu Dußmibu myļais Deews ar
Kas warr tawu Dußmibu und Bar§śibu panne§t
und Dußmibu Par Uhdens Ugguns=ghräku und dahrgu
Zaur to mehs warrätam dabbuit Tawu Dußmibu O Deews Tad gribbätu §chälige O Kungs
Ne§śe par mums Deewa Dußmibu Gir mums śalied§enayis
iß=§pee§ch A§śini vnd kaß dußmibu karrina
bett barrx Wahrtz Zeļļ dußmibu 2 Tha ghuddra Mehle darra to Mahzibu
Tapehtz buhß mums bieteeß par winja Dußmibu und
räd§aht Deewa Dußmibu und Śohdu par pillu eijam Śchee
wi§śi Juddo=Ļaudis gir Deewa Dußmibu red§ejuśchi und juttuśchi
nahzis und tohß no Deewa Dußmibu pe§tijis kaß py Mann
Tha Wälla Dußmibu und leelu Warru
Deewa Dußmibu und Elles Mohkahm par pillu attpe§tijis
no teem ka taß Deewa Dußmibu warrätu ißbehgt tad
attneśt wiß wairahk Deewa Dußmibu unnd to Nahwu Lah§tu
mums no Deewa Dußmibu und Elles Mohkahms pe§titu bett
Tha Wälla Dußmibu und leelu Warru śalaus
taweem Ghräkeem nopellnijis Deewa Dußmibu und ka töw
nhe gir Meers tapehtz ka eß tawu Dußmibu usmohdenajis
Dußmibu unnd to muh§chighu Nahwu pellnijis
śawu Dußmibu unnd Bahrśibu par teems Ļaudeems
Deewa=Wahrda=Lah§teem no Deewa Dußmibu no Wällu
x§ti tu und taß Wälls ghribb töw baidiet ar Deewa Dußmibu pahr=runnadams Deews 䧜ohtz taws Eenaidneeks
mehs Deewa Dußmibu unnd Elles Vgguni 䧜am nopellnijuśchi
Baußlu pilldijis ar to śawa Thäwa Dußmibu klu§śenajis
kad ta T§chuhßka Ewa pahrrunnaya Deewa dußmibu uß śöw rautees
par Jeru§alem vnd teems Juddo ļaudeems śawu Dußmibu iß=krattiet ka tee Proweetes vnd tas Kunx Chri§tu
Deewa Dußmibu katters beß Wainas ghribbädams
tawu Dußmibu noree§t ja töw ja=dußmo tad nhe ghräko
Deewa Dußmibu und Śohdibu Tahda beßdeewigha buhśchana
Kallpeems und Proweeteems śawu Dußmibu und Śohdibu licka
Deewa Dußmibu par śöw eedäd§enajuśchi tohß ghau§che apraud

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015