Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dußmibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

4 Mannta nhe pallieds dußmibas laika`
No Eenaidu vnd Dußmibas dägg
śawas Dußmibas Eepreezini mums Deews
śawas dußmibas laika`
no Dußmibas und §teid§ehß und §kreijoht kritta Wings
taß usjehmeeß tohß Zillwäkus no Ghräkeem no Deewa Dußmibas no Wälla Wall§tibas und Elles Mohkahm
Bährns tahß Deewa Dußmibas gir Tha śacka taß śwähtz
pa=tiek ja nhe tad Deews śawu Zirrwi tahß Dußmibas ißtrinniß
Deena ta Śohda und tahß Dußmibas gir daggaju§śi
Jßbailes Deena tahß Dußmibas Deena leelas Aukas
Zillwäka dehļ nahzis gir to no Ghräkeem no Deewa Dußmibas no Wälla Naggeem und Elles Mohkahm attpe§tiet
Chri§ti Muh§śa Pe§ti§chana no Deewa Dußmibas no Ghräkeem
tapt no Deewa Dußmibas no Ghräkeem no Wälla Wall§tas
tahß Deewa Dußmibas prett to Vgguni muh§śas nhemeerighas
dälldäti und Deewa ded§ighas Dußmibas kattras us Ghräkeem
tahß Dußmibas magkeniet no töw äßmu paślehpis
und Nahwu no Ghräkeem no Deewa Dußmibas unnd no muh§chighas Pa§u§śchanas attpe§tieti Mehß
śwähtas und §chkie§tas Rohkas beß Dußmibas und J§śami§śeśchanas
no Deewa Dußmibas no tahß muh§chighas Nahwes unnd no
Dußmibas no Ghräkeem Wällu und no tahß muh§chighas
Pe§titais kaß mums no Ghräkeem Deewa Dußmibas Wälla
a Deews tohß warrätu ar iß=trietu a§śu Na§i śawas Dußmibas und Śohbini śawas Bahrśibas py Mee§śas und
vnd Dußmibas d§iwoyis Es äßmu arrid§an beßkauniex
eeßdams und py Kru§tu mirrdams mums pe§ti no Deewa Dußmibas no Lah§teem ta Baußla no Ghräkeem no Elles Mohkah
Attpe§tiśchanu no Ghräkeem no Deewa Dußmibas und no Elles
dahrghu A§śini ißlehjis und ar to no Deewa Dußmibas no Elles
attpe§tijis no Deewa Dußmibas tam warram mehß pateickt ka
und no leelas Mielä§tibas no to Vgguni tahß Deewa Dußmibas
tahß Reeśchanas Bahrśchanas Dußmibas Kauśchanas to
tu wairs śauktz Bährns tahß Dußmibas kahds tu biji tawas
mums no tahß nahkohśchas Dußmibas attpe§tijis Juhß
muh§śo dehļ zee§ta bett ka mehß zaur to no Deewa Dußmibas no Ghräkeem und no tahß muh§chighas Nahwes
No Eenaidu und Dußmibas dägg
mums no Deewa Dußmibas no muh§śeem Ghräkeem unnd no
dägg arri taß Vgguns tahß Deewa Dußmibas tee Lähßmi śitta
no Ghräkeem Deewa Dußmibas no Elles Wälla
Pohdus Kad taß Vgguns no Deewa Dußmibas eedäggahß
Schiß Karr§tums tahß Deewa Dußmibas attkal to Kunghu
to Kar§tumu tahß ded§ighas Deewa Dußmibas gir Wings itt
cham juttis winja śwähtas Mee§śas gir §tarrp Deewa Dußmibas Spailehm tah §paiditas ka Wings itt teeścham A§śi
weenumehr d§eed ihten tha kad Deews to Auku śawas Dußmibas muh§śo Ghräko dehļ mums ghribb lickt redśeht und
D§iewośchanas ihs Nahwes Dohma us tahß Dußmibas kattra Ghalla` nahx und us tahß Attrep§chanas
Ghräkeem Deewa Dußmibas und Wälla Wall§tu pe§tieß by
Koninņus śawas dußmibas laika'
17 Noah tappa nheno§eed§iex attra§ts vnd Dußmibas laika` gir

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015