Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dußmiba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

apkaitenahts und wiņņa Dußmiba und Śohdiba
gir zehläns bett tha Jegka Dußmiba gir
4 Dußmiba gir tracka leeta vnd Bahr§śiba
Dußmiba
Eenaidiba Bahr§chana Eeniede§chana Dußmiba Ree§chana Nheśaddere§chana nhelabba Mahziba
Wahrdeems ai§to todehļ nahk Deewa Dußmiba par
dußmoht Ai§to ta Czillwäka dußmiba nhe darra kas
§chehliegs buht bett winja Dußmiba und Bahrśiba kuhpehß
Wings gir und winja Dußmiba par teem Beßdeewigheem
ihs ohtray Ai§to winja Dußmiba nahk peepeh§che und
ghribbejis klau§śiet tad winja Dußmiba par töw aisdeggs
Deews gir barrgs und winja Dußmiba dägg lieds patt Elles
eewiba Eenaidiba Reeśchana{Reśechana} Niedeśchana Dußmiba Bahrśchana Nokau§chana Plieteśchana
to dehļ nahk Deewa Dußmiba par teems Bährneems
Preeki Deewa Dußmiba §tahw weenu Atza=mirrckli
ded§igha Dußmiba töw ap=ehdieß
Vs to palleek Deewa Dußmiba 8 O Czillwähx ka tu to nhe proht
§chanas d§iewo No to mitteyahß ta wätza Lah§ta vnd Dußmiba kattra teems Czillwäkeems gir peed§imbta
Bährnu apriet Wiņja Dußmiba gir wi§kim wellt Ta nhe warr
vs to czeļļu Ai§to winja Dußmiba peepeh§ch ee=dexees bett
vnd tawa Dußmiba attghree§u§śees gir vnd eepreezini mann
śacka Bahr§śiba unnd Dußmiba pa=ih§śena D§iewibu
Burrwiba Eenaidiba Reeśchana Niedeśchana Dußmiba Bahrśchana Śläppkawiba Plieteśchana
Wings arrid§an tapt und winja Dußmiba par teems
Burrwiba Eenaidiba Bahr§chana Eenide§chana Dußmiba Ree§chana Nheśaderre§chana nhe=labba
Eenaidiba Bahrśchana Nhewehleśchana Dußmiba
tad manna Dußmiba eekarrśieß ka eß juhß
Dußmiba bägg ka Vgguns Kad Wings śawu Spehku śawu
runna parei§e no ścho Leetu Dußmiba śacka Wings
Deewa Dußmiba und kahß Elles Vgguns Eyta muhśchigha`
winja Dußmiba nahk peepeh§che und attreeps und töw
to nhe warreyam darrieth Tad czehlehß dußmiba vnd leelas bähdas
apdohma itt parei§e ka Deewa Dußmiba tohß Ghräkus śitt und
kļuht teek §chehliegs Wings gir unnd Winja Dußmiba pahr Beßdeewigheem nhe warr mißteeß Tapehtz nhe
ghaidi no weenas Deenas ohtra` Ai§to Winja Dußmiba
gir Deewa Dußmiba ka ehdins=Vgguns śacka Mo§es
Bett kaß gir wi§śo Zillwäko ja wi§śo auxto Kungho Dußmiba prett Deewu Nheneeka Dußmo tu ghann illghe
ohtram ai§to Deewa Dußmiba nahk peepeh§che und attreeps
gir mehs to nhe warreyam darriet Tad zehlehß Dußmiba und leelas bähdas Preek§chan Deewu
ar to śawa Tähwa Dußmiba klu§śenayis
ta wätza Lah§ta und Dußmiba kattra teems Zillwäkeems
und gribb to Bährnu apriet Winņa Dußmiba gir wi§kim wellt Ta nhe warr tam ißdohtees
juhyß śamaitaht us to zeļļu Ai§to winņa Dußmiba peepeh§ch
mann biyis und tawa Dußmiba attghreeśu§śees
Us to palleek Deewa Dußmiba 8 O Zillwäks ka tu to nhe proht
vnd winja Dußmiba par teems Beßdeewigeems nhe war nomittehteeß
9 Ai§to winja Dußmiba nahk pepeh§chy vnd attreeps vnd töw
ta Dußmiba eeśahkahs par teems Nhetitzigeems
Ghalwa vnd nhe weena Dußmiba tick ghruta ka Śeewas Dußmiba
Ghalwa vnd nhe weena Dußmiba tick ghruta ka Śeewas Dußmiba

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015