Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: du§śeht
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

kohpa lickt ka tu du§śeht warri Bett tawa
teems Ock ghribbaht juhß nu ghulleht vnd du§śeht Ko
Ka tu vnd taws Namms du§śeht warr
nicknu Eenaidneeku Vnd laid mums eek§chan töw du§śeht Ka
dehļ du§śeht warram
Wähtru da§chadas Nhelaimes und ghribätam labpraht du§śeht Kad tu nu M D arrid§an tohpi ar Deewu Riextiet
wings ghan mas warreja du§śeht To nommanidams
und teems nhe gir Meers tee nhe warr du§śeht ney Deenas
Ka tu und taws Namms du§śeht warr
Tad warram du§śeht Weļļa pehtz
mums eek§chan töw du§śeht Ka mums tas
Śarrgus Ka mehs ta Wälla dehļ du§śeht warram
Ka mehs tha Wälla dehļ du§śeht warram
du§śeht
nomirruścheem Deewa Ļau§cho §tarrpa` du§śeht Nu warram
Mee§śas lickt teekam du§śeht śawo mieļo Bährno §tarrpa`
darrijis kurr mums ghulleht und du§śeht buhß ghaididami
us teem Ock ghribbaht juhß nu ghulleht und du§śeht Ko ghullaht juhß Jaw ghanna gir Red§eeta
20 Kaß to klau§śa taß muh§cham nhe warr du§śeht vnd neekurr
5 Vnd kad kam nackty vs śawu Ghulltu du§śeht vnd ghulleht

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015