Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dibbinaśchanas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

t ka` wiņśch muhs eekśch ta irr isred§ejs preekśch Dibbinaśchanas tahs Paśaules ka mums bij śwehteem buht un beswai
Kas gann papreekśch eered§ehts preekśch Dibbinaśchanas tahs Paśaules bet red§ams tappis śchinni`s pehdig
hkt pee mannas Duśśeśchanas jepśchu wiņņa Darbi no Dibbinaśchanas tahs Paśaules bij notikkuśchi
ahmata^ tahs D§ihwibas ta Jehra kas nokauts irr no Dibbinaśchanas tahs Paśaules
rdi ne irr rak§titi tai D§ihwośchanas Grahmata^ no Dibbinaśchanas tahs Paśaules red§edami to Swehru kas tur bija un

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015