Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dibbina`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§trebb Śullu Pipperes dibbina`
Bett to Beßdeewigho Dweh§śele kriet Elles Dibbina` ka Ackminis tha ghull Elleh ka Ahwis und Nahwe to
Elles dibbina` pallickt Bett JE§us Chri§tus ar śawu
śacka Wings Deewa Dähla Wahrda` §tummśi tohß dibbina` d§iļļa` Beddreh tee A§śino=Ghribbetaji und Willtn
Wieru Eli§a Kappa` Taß Wiers dibbina` nokrißdams ai§kahre
Warao ar wi§śu śawu Spähku śarrkana` Juhry dibbina` no§peeßdams
zittade buhtu tha wi§śus Zillwäkus Elles dibbina` no=ghruhdu§śi
gir śirds dibbina` tickay py teems Titzigeems vnd d§iewo ween py
śawu Stipprumu dibbina` grima
grim§t tee dibbina` 15 Tee Pa§tari to Beßdeewigo nhe dabbuis Sarrus v
attkal Dibbina` ko tu e§śi darrbojeeß taß buhß wellte Jhten
ohtrohß ee=wäśtu tick illghe kamähr mehß Elles Dibbina` ee=ghrimbtam Tapehtz räd§am mehß ka tee Śwähti Ļa
und Dweh§śeles no Ghräkeem tick wahji unnd Elles Dibbina` tha ee=ghrimmuśchi ka teem zittade nhe warreja pa
teekams taß Elles Dibbina` to ee=ghruh§ch Tapehtz taß Kungs
gir vnd winya wee§śis Elles dibbina` X
§chkeet nu by teem dibbina` ghrimbt und apślickt tapehtz tee
ghribbädams to tudeļļ apkahrt=kahrtim meśt und dibbina` eeghruhśt
Kungs Kungs mehß ghrimm§tam mehß ghrimmśim wi§śi dibbina` und apśliexim ja tu nhe palied§eh§śi
tha arrid§an tee Ghräki wällk tohß Zillwäkus Elles dibbina` Vnd gir alla§ch śchinny Pa§śauleh Deewa=Bijataji
tee pallix dibbina` nhe nahx us to Kallnu tahß Ghodibas
Beßdeewigho Dweh§śeles Elles dibbina` tee nhe warr preezateeß
tad ey projam ar taweems Ghräkeems Elles dibbina` Tapehtz Mans Draugs darri ka tee pehdeji Strahdne
ee=śahkuśchi tick illghe kamähr tee Elles dibbina` kļuh§t
pahr§teikti und pehtz ka Ghräko=ghabbali Elles dibbina` ee=mäśti
und ta Dweh§śele ghrimma Elles dibbina` Turrais tu Manns Draugs py to Kunghu und tawu
Wällam pa=wehļ tam buhß śawu zeļļu Elles dibbina` eet tad
Taß gir ghribbädams Debbe§śies nahkt Elles dibbina` wings ee=pohl
mahzijahß tu tapśi Elles dibbina` gho§iets Elleh tu ghulle§śi
winja Dweh§śele Elles dibbina` Bett töw O Deewa=Bährnam buhß pehtz ścho Laiku
Brautze Elles dibbina` Vnd atkal py Deewa krähßlu
D§iļļe Elles dibbina` Tam nhe pallieds nheneek śawa Swehtiba
Rohkas und Kahjas śaśeet und Elles Dibbina` eeme§t Pa§śarghi
Brautza Elles dibbina` Und attkal py Deewa Krähßlu
Ļaunu Tahß Maukas Kahjas täck Nahwes dibbina` und

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015