Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dibbena
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

7 Ka mehs warram no Śirds Dibbena Preezadamees tew pateikt
NO mannas Śirds Dibbena Es pateizu in ślaweju tew Śchinni^
Lohti pateiz no Śirds Dibbena Alla§ch ślawedama in gohdadama
In uhs tew laid mums paļautees no Śirds Dibbena tizzeht Uhs tew
zeeniht Us man buhs tew wiśķim paļautees No Śirds Dibbena man
ne ween luhd§ ta Mutte Palihd§i ka ta eet no Śirds Dibbena
9 Tizzi tu to no Śirds dibbena In at§ih§ti ar tawas Muttes tad eśśi
muhs no Śirds dibbena Dohd mums to Kungu Kri§tu Śawu paśchu
Śirds dibbena eegribbahs tas śakka ar mums Amen
Tew bihdamees gaddigi d§ihwo No Śirds dibbena śchķih§ti tew Kalpo
7 Tas eegribbahs mannis no Śirds dibbena In zerre us mannu Lehnibu
5 Amen ikkatra^ Stunda^ Śakku es no Śirds dibbena Tu gribbetu
3 Tapehz es luhd§u no Śirds dibbena Tu gribbetu mannim peedoht
3 D§eedajaht tam no Śirds dibbena lihd§ Ślawa in Pateiziba irr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015