Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dibben
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

No Śirrds dibben man myļoht Kyrie elei§on
Pallied§i ka ta eet no Śirrds dibben 2 Śwehtiets tohp taws zeeniegs Wahrds
Laid wiß tas no Śirds dibben nahk
ruhp man no Śirrds dibben No teem darri man
8 Eß luhd§u O Kungs no Śirrds dibben tu
7 To eß no Śirrds dibben titzu Taws Wahrds
Laideeta mums no Śirrds dibben luhkt ka muh§śo
9 Titzi tu to no Śirrds dibben Und at§ie§ti ar
mehs luhd§am töw no Śirrds dibben leetz mums Nabbageems to Auglu und
3 Dohd man ka eß no Śirrds dibben Manneems
Winņs myļo mums no Śirrds dibben dohd mums to
MYļo Deewu par wi§śahm leetam no Śirrds dibben No winņa Wahrdu d§eed alla§ch ick Stundas
no Śirrds dibben eeghribbahs taß śacka ar mums
biedamees ghaddige d§iewo No Śirds dibben §kai§te
No Śirds dibben tawas §chäla§tibas ee=ghribbahs
7 Tas eeghribbahs man no Śirrds dibben Und zerre
Laideeta mums no Śirrds dibben śatziet To śohdibu
5 Amen ik kattra` §tunda' śacku es no Śirrds dibben Tu ghribbätu mums waddiet Kungs Chri§te
no Śirrdes dibben Par śawu leelu lehnibu zaur JE§um
3 Tapehtz luhd§u no Śirrds dibben Tu ghribbätu
NO mannas Śirrds dibben Es patteitzu und
3 D§eedaht tam no Śirrds dibben lied§e Ślawa und
MEhs d§eedam wi§śi no Śirrds dibben Slawädami
Mehß luhd§am töw no Śirrdes dibben dohd
und d§iewo Mehß luhd§am töw no Śirds dibben tu ghribbätu tox nopellnitu Śohdu
Ļohte patteitz no Śirrds dibben Alla§ch ślawädama und ghodädama
no Śirrds dibben Kattru tahß Padebbe§śes
uß töw laid mums paļauteeß no Śirrdes dibben titzeht Uß töw mums palai§teeß wi§śa§chke
leetzees tohß Ghräkus no Śirrds dibben töw §chählus
tohß lickteeß no Śirrds dibben śöw §chählus buht tohß
Deewam no Śirrds dibben pateickt par to leelu Schäla§tibu und
D§iewośchanu Kad tu no Śirrds dibben nopuhßdamees
no Śirrds dibben ka Wings töw und wi§śu ścho Semm
Śirrds dibben §chälus buht und luhds Deewam ka Wings töw
no Śirrds dibben par wi§śu Labbdarriśchanu luhgdams
und py Deewu no Śirrds dibben nhe attghree§chahß Ai§to
Schäla§tibu no Śirrds dibben luhkt śatzidami Deews e§śi
hren attrahwis ka taß ar tuck§chu Śirrdi no Śirrds dibben Deewu warrätu peeluhkt Nhe pee=d§eŗŗahß da§§ch Pl
und śacki no Śirrds dibben Eß mann ghann nhe §innohß
to Rohku tawas Titzibas Töw buhß no Śirrds dibben titzeht
Vnd ruhp mann no Śirrds dibben No teems darri mann śwabbadu
Vnd ruhp mann no Śirrds dibben No teems darri mann śwabbadu
e§śelibas pallied§ejis gir ka töw winjam no Śirrds dibben pateickt
to ai§to wings ghada par töw D§eed no śirrds dibben
Wings pa§ie§t muh§śas śirrds dibben Ka tad Wings nhe
Deewam par tadu Schälä§tibu buhß no Śirrds dibben pateickt
no Śirrds dibben par wi§śu Labbu ko wings töw ißghajuścha`
Śirrds dibben Ko pallieds taß ka tu leelijeeß arr Mutt tu
mahza töw ka Deews taß debbe§śo Tähws no śirrds dibben
par W䧜älahms Kahjahms und Rohkahms no Śirrds dibben

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015