Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: deh§tija
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śait zittu Lihd§ibu Tur bija weens Namma=Tehws kas deh§tija weenu Wihna=Kalnu un aptaiśija to ar Śehtu un rak
tahm Deenahm Latta tee ehde d§ehre pirke pahrdewe deh§tija uhstaiśija Ehkas
hs teem Ļaudim ścho Lihd§ibu śazziht Weens Zilweks deh§tija weenu Wihna=Kalnu un isdewe to teem Semneekeem un
ehde tee d§ehre tee pirrka tee pahr=dehwe tee deh§tija tee §trahdaja śacka taß Kungs JE§us Chri§tus tick

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015