Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwoklis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ne §innat juhs ka juhśo Meeśa irr ta śwehta Garra D§ihwoklis kas eekśch jums irr ko juhs no Deewa eśśat dabbuj
Bet ais to ohtru Preekśch=Welkamo bija tas D§ihwoklis kas śaukts tohp ta wiśsśwehtaka Weeta
Śwehtibas wehl ne eśśam atwehra kamehr tas pirmajs D§ihwoklis wehl pa§tahwetu
ju weenu leelu Balśi no Debbeśi śakkam red§i weens D§ihwoklis Deewa pee teem Zilwekeem un wiņśch mahjohs pee te

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015