Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwokli
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Teeścham juhs eśśat us ņehmuśchi to D§ihwokli Molaka un to Swaig§nu juhśu Deewa Remwam tahs Bil
adde Schehla§tibu preekśch Deewa un ilgojahs kahdu D§ihwokli tam Deewam Jehkaba atra§t
Pehz ścheem es atgree§iśchohs un §tahwu zelśchu to D§ihwokli Dahwida kas śagru`u`śi un kas pee tahs islau§ihts
tas tad eegahje tee Pree§teŗi gann eekśch to pirmu D§ihwokli alla§chiņ tahs Deewa Kalpośchanas padarridami
nahkama Labbuma nahzis irr zaur leelu un jo pilnu D§ihwokli ne ar Rohkahm darritu tas irr ne no śchahm raddit
geļus kas śawu Wirśibu ne irr śargajuśchi bet śawu D§ihwokli irr at§tahjuśchi irr wiņśch us to Śohdibu tahs le
tt Deewu runnadams §aimodams wiņņa Wahrdu un wiņņa D§ihwokli un tohs kas Debbeśi^ d§ihwo
§ch isgahja no śawa^ Kambari^ Ta śchķih§ta Ķehniņa D§ihwokli Pateeśajs Deews in Zilweks Śawu Zeļlu tas tezzeda
irr śataiśija man weenu D§ihwokli
eekśch to muh§chigu D§ihwokli

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015