Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwośchanu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

atpe§ti to D§ihwośchanu
to D§ihwośchanu bet no§kummuśa
2 Jo tee tew ilgu D§ihwośchanu
to gohdigu D§ihwośchanu
in labbu śwehtigu D§ihwośchanu ścho dahrgu Meeśu in
im ar wiśśeem tizzigeem eekśch Kri§tus to mu§chigu D§ihwośchanu dohs Tas irr teeścham teeśs
Welna in dohd to muh§chigu D§ihwośchanu wi§śeem kas to tiz
tizzigeem to no tewim apśohlitu muh§chigu D§ihwośchanu dabbujahs
Zelśchanu tahs Meeśas in weenu muh§chigu D§ihwośchanu Amen
tahs Meeśas in weenu muh§chigu D§ihwośchanu Amen
itais ko buhs man labbu darriht ka es to muh§chigu D§ihwośchanu dabbuju
ahrda dehļ tas to śimtkartigi ņems un to muh§chigu D§ihwośchanu eemantośees
chiga^s Mohka^s bet tee Taiśni eekśch to muh§chigu D§ihwośchanu
s Mahzitajs ko buhs man darriht ka es to muh§chigu D§ihwośchanu warru eemantoht
ar Wajaśchanahm un nahkoścha^ Laika^ to muh§chigu D§ihwośchanu
s Mahzetajs ko buhs man darriht ka es to muh§chigu D§ihwośchanu dabbu
Bet kad nu śchis taws Dehls kas śawu D§ihwośchanu ar Maukahms aprihjis atnahzis irr tad eśśi tu pre
śchinni^ Laika^ un nahkoścha^ Laika^ to muh§chigu D§ihwośchanu
Bet tee kas wehrtas buhs wiņņu D§ihwośchanu dabbuht un to Augścham zelśchanu no teem Miŗŗoņee
hs wiņņu tizz ne tohp pa§udduśchi bet to muh§chigu D§ihwośchanu dabbu
a tizz ne buhs pa§udduścheem tapt bet to muh§chigu D§ihwośchanu dabbuht
h ta weens Awots ar Uhdeni kas eekśch to muh§chigu D§ihwośchanu werd
tas dabbu Algu un śakrahj Augļus uhs to muh§chigu D§ihwośchanu ka lihd§ preezatees warr abbi tas Śehjejs un tas
Rak§to^s jo juhs śchķeetat tur eekśch to muh§chigu D§ihwośchanu dabbuht un tee irr kas no mannim Leezibu dohd
t juhs ne gribbat pee mann nahkt ka juhs warrat to D§ihwośchanu dabbuht
to Dehlu red§ un eekśch to tizz dabbu to muh§chigu D§ihwośchanu un es usmohdinaśchu wiņņu pa§tara^ Deena^
Un es dohmu tahm to muh§chigu D§ihwośchanu un tahs ne ees Nihkuma^ muh§chigi un ne weens isr
wiśśeem teem ko tu wiņņam dewis eśśi to muh§chigu D§ihwośchanu dohd
Tad nu mannu D§ihwośchanu no ma§as Deenas kas ta no Eeśahkuma §tarp mannu Z
Gohdu un Ślawu un Ne=isnihzibu mekle to muh§chigu D§ihwośchanu
hehla§tiba walda zaur to Taiśnibu uhs to muh§chigu D§ihwośchanu zaur JE§u Kri§tu muhśu Kungu
Taiśnibu un ar Mutti tohp isśazzihts us muh§chigu D§ihwośchanu
a tas Śatans juhs ne kahrdina zaur juhśo negaddigu D§ihwośchanu
to Garru śehj tas pļauśs no ta Garra to muh§chigu D§ihwośchanu
ums klaht preezadamees un śkattidams juhśo parei§u D§ihwośchanu un to Stipprumu juhśo Tizzibas eekśch Kri§tus
to kam buhs eekśch wiņņa tizzeht uhs to muh§chigu D§ihwośchanu
u Zihk§teśchanu tahs Tizzibas śagrahb to muh§chigu D§ihwośchanu pee ka tu arrid§an aizinahts eśśi un apleezinajis
eni us to Nahkamu ka tee warr dabbuht to muh§chigu D§ihwośchanu
Gallu juhśo Tizzibas prohti to muh§chigu Dwehśeles D§ihwośchanu
zitti tam Wahrdam neklauśigi irr tee zaur to Śeewu D§ihwośchanu bes Wahrda peelabbinati tohp
un apleezinajam un paśluddinajam jums to muh§chigu D§ihwośchanu kas pee ta Tehwa bija un irr mums parahdita
iņśch pats mums apśohlijis irr prohti to muh§chigu D§ihwośchanu
Mehs §innam ka mehs no tahs Nahwes uhs to D§ihwośchanu pahr§elti eśśam tapehz ka mehs tohs Brahļus mihle
Un śchi irr ta Leeziba ka Deews mums to muh§chigu D§ihwośchanu dewis irr un śchi D§ihwośchana irr eekśch wiņņa D
s Nahwi tam buhs Deewu luhgt un tas dohs wiņņam to D§ihwośchanu teem śakku es kas apgrehkojahs ne us Nahwi tur ir
m red§ehts no teem kas wiņņu gaida us to muh§chigu D§ihwośchanu
Kas nezeenigi ścheit klaht eet Par to D§ihwośchanu tas to Nahwi
muh§chigu D§ihwośchanu ar §tippru Tizzibu śajemmam in paturram
jaunu D§ihwośchanu Leez tawam Wahrdam alla§ch manna Barriba
Gohda^ es to gribbu pazelt Ilgu D§ihwośchanu es tam gribbu doht Mannu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015