Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwośchanas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

D§ihwośchanas Gaddi wairak
D§ihwośchanas bet ļaunai Leetai
wiņņas D§ihwośchanas labbi
in Behrni tahs muh§chigas D§ihwośchanas tohpam to gaididami
eekśch jaunas D§ihwośchanas §taigaht
tewi ar śawas Schehla§tibas pee muh§chigas D§ihwośchanas Amen
muh§chigas D§ihwośchanas uhsjemt taiśnu in śwehtu darriht
Deewigas in Debbeśigas Baggatibas tahs muh§chigas D§ihwośchanas dahwanaht in doht grib kas man par labba nopelnit
s irr tas kas to Wahrdu d§ird un ta Kahriba śchihs D§ihwośchanas un thas Baggatibas Wiltiba apślahpj to Wahrdu un
dahs us Suhdiśchanu us Baggatibu un Kahribu śchihs D§ihwośchanas un apślahpj un ne neśs ne kahdus Augļus
e kas labbu darrijśchi pee Augścham Zelśchanu tahs D§ihwośchanas bet kas ļaunu irr darrijśchi pee Augśchamzelśchan
s pee ka mehs eeśim Tew irr Wahrdi tahs muhśchigas D§ihwośchanas
i^ Paśaule^ eenihd tas to paturrehs pee muh§chigas D§ihwośchanas
ew paśchus nezeenigus śchķeetatees tahs muh§chigas D§ihwośchanas tad red§i mehs gree§chamees us teem Pagaņeem
ta Kunga Wahrdu un tizzeja kas pee tahs muh§chigas D§ihwośchanas śadarrinati bija
s uhs Duśmibu bet uhs Panahkśchanu tahs muh§chigas D§ihwośchanas zaur muhśo Kungu JE§u Kri§tu
hliśchana §chahs klaht buhdamas un tahs nahkośchas D§ihwośchanas
Preekśch=Sihme to Tizzigo eekśch ta Wahrda eekśch D§ihwośchanas eekśch Mihle§tibas eekśch Garra eekśch Tizzibas e
e weens Kaŗŗa^ darbodamees tiņņahs ar Darbeem tahs D§ihwośchanas ka tas patikt warr tam kas to us Kaŗŗu irr derrej
Eekśch Zerribas tahs muh§chigas D§ihwośchanas ko Deews kas ne warr meloht preekśch Paśaules Lai
hla§tibu taiśnoti Mantneeki tohpam tahs muh§chigas D§ihwośchanas pehz tahs Zerribas
udrabu jeb Seltu atpirkti eśśat no juhśas weltigas D§ihwośchanas Pehz to tehwiśku Eeraddumu
deewiśkigs Spehks mums wiśśas Leetas kas pee tahs D§ihwośchanas un Deewa Kalpośchanas peederrahs dahwanajis irr z
as wiņņam paklauśa par Panahkśchanu tahs mu§chigas D§ihwośchanas tappis
ds irr tappis bet pehz ta Spehka tahs neisnih§igas D§ihwośchanas
ajo kas jums to Deewa Wahrdu runnajuśchi irr Kuŗŗu D§ihwośchanas Gallu usluhkojeet un d§en`eetees wiņņo Tizzibai p
lta kas to wiśśu Meeśu apgahna un eeded§ina muhśas D§ihwośchanas un tohp eeded§inatas no tahs Elles
hanu muhśu Kunga JE§us Kri§tus pee tahs muh§chigas D§ihwośchanas
ne isdeldeśchu wiņņa Wahrdu no tahs Grahmatas tahs D§ihwośchanas un apleezinaśchu wiņņa Wahrdu preekśch manna Tehw
d§ihwo brihniśees kuŗŗo Wahrdi ne irr rak§titi tai D§ihwośchanas Grahmata^ no Dibbinaśchanas tahs Paśaules red§eda
9 Uhs Debbes pee mannu Tehwu Brauzu es no śchihs D§ihwośchanas Tur gribbu es buht taws Mahzitajs To Śwehtu Garru
muh§chigas D§ihwośchanas Ka mehs pa§ih§tam wiņņa Darbu In kas
5 In wed man no śchihs behdigas D§ihwośchanas Pa=ihśini man tahs
muh§chigas D§ihwośchanas uhsmohdinahśi
muh§chigas D§ihwośchanas atkaļ augścham zeltees ka mehs pee
u red§eht ar śawahm Azzim Eekśch muh§chigas Debbes D§ihwośchanas
ann' ar tawu Śwehtu Garru Kas mann' eekśch wiśśas D§ihwośchanas mahza Pehz tawa śwehta Wahrda Bauślim d§ihwoht
15 Tas Zilweks irr eekśch śawas D§ihwośchanas ka` kahda Sahle
pehz śchihs D§ihwośchanas muhs pee tahs muh§chigas D§ihwośchanas atkaļ
pehz śchihs D§ihwośchanas muhs pee tahs muh§chigas D§ihwośchanas atkaļ
no §chihs behdigas D§ihwośchanas Kirie elei§on
audim §chehligi ka tee us ta Zeļļa tahs muh§chigas D§ihwośchanas §taiga kuŗŗu Jahnis tas Kri§titajs parahdijs zaur
arrid§an atkal d§ihwoht Pehz śchahs behdigas D§ihwośchanas Irr gattawa
3 In irr teem to Laiku śawas D§ihwośchanas
in at§tahji no tawas grehzigas D§ihwośchanas
ne gaida ar śawas D§ihwośchanas
25 Ganna irr pehz śchihs D§ihwośchanas
D§ihwośchanas waijaga Uhdens
tahs D§ihwośchanas kas Deewu bih§tahs
muh§chigas D§ihwośchanas kas śataiśita ka ta red§ama taptu pehdiga^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015