Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§ihwośchana
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jauka D§ihwośchana
16 Ilga D§ihwośchana irr pee
kauniga D§ihwośchana Gohds labbee Draugi Ustizzigee
Grehkeem in wi§śa Ļauna ka tew wiśs mans Darbs in D§ihwośchana patihk Jo es pawehlu in padohmu tew Manni mannu
Darbs in D§ihwośchana patihk Jo es pawehļu in padohmu tew
i to un mett no śewim tas tew labaki` ar weenu Azz D§ihwośchana ee=eet ne ka tew diwi Azzis buhtu un tu taptu Ell
Kas eekśch to Dehlu tizz tam irr muh§chiga D§ihwośchana bet kas tam Dehlam ne tizz tas ne red§ehs to D§ih
Jo ittin ka tam Tehwam ta D§ihwośchana irr eekśch śew paścha ta` patt irr wiņśch arrid§a
akku jums Kas eekśch man tizz tam irr ta muh§chiga D§ihwośchana
Un es §innu ka wiņņa Bauślis irr ta muh§chiga D§ihwośchana ko tad es runnaju to runnaju es ta` ittin ka man
Bet śchi irr ta muh§chiga D§ihwośchana ka tee at§ih§t tew to weenigu ih§tenu Deewu un ko
juhs śwehti tohpat bet tas Galls irr ta muh§chiga D§ihwośchana
irr ta Nahwe bet ta Deewa Dahwana irr ta muh§chiga D§ihwośchana eekśch Kri§tus JE§us muhśo Kunga
Bet muhśo D§ihwośchana irr Debbeśi^s no kurrenes mehs arrid§an gaidam to
aśaule^ irr Meeśas=Kahriba Azzu=Kahriba un lepniga D§ihwośchana tas ne irr no ta Tehwa bet no tahs Paśaules
s §innat ka ikkatram Ślepkawam ne irr ta muh§chiga D§ihwośchana eekśch wiņņa paleekama
s mums to muh§chigu D§ihwośchanu dewis irr un śchi D§ihwośchana irr eekśch wiņņa Dehla
Kam tas Dehls irr tam irr ta D§ihwośchana kam tas Deewa Dehls ne irr tam ne irr D§ihwośchan
§ihwośchana kam tas Deewa Dehls ne irr tam ne irr D§ihwośchana
ta Deewa Dehla ka juhs §innat ka jums ta muh§chiga D§ihwośchana irr un ka juhs tizzat eekśch to Wahrdu ta Deewa D
§tus śchis irr tas pateeśigs Deews un ta muh§chiga D§ihwośchana
Es §tiggu alla§ch d§iļļaki eekśchan Manna D§ihwośchana ne darrija
ta muh§chiga D§ihwośchana pateeśi Labbi tam kas us to zerre Ka Kri§tus
AK ka` behdiga irr muhśa D§ihwośchana Ścheitan wirś śchihs Semmes
tew wiśśa manna D§ihwośchana In wiśs mans Darbs warr patikt
rr wiśśas Leetas Manna Meeśa manna Dwehśele manna D§ihwośchana In ko tas mannim irr dewis Laid darra ka` paścham
tohp kri§tihts Tam irr ta muh§chiga D§ihwośchana Zaur Kri§tu atpirkta
uhswarrejs irr ka tas muhśa Taiśniba In D§ihwośchana buhtu muh§chigi
darrita Mums D§ihwośchana muh§cham bes Galla
in Nelaime D§ihwośchana in Mirśchana
12 Bet ta Ģeķķa D§ihwośchana irr jo
D§ihwośchana no weena Namma
D§ihwośchana jeb muh§chiga{mu h§chiga}
irr wiņņa ilga D§ihwośchana
33 In kas irr ta par D§ihwośchana
Leeta irr wiśśu Zilweku D§ihwośchana
meeriga D§ihwośchana tas irr
in manna D§ihwośchana tik ne bija
juhs §innaht ka Ślepkawam newa ta muh§chiga D§ihwośchana eekśch śewim
tas Gals ta muh§chiga D§ihwośchana Jo Grehku=nopelns irr ta Nahwe
bet Deewa Dahwana irr ta muh§chiga D§ihwośchana zaur JE§u Kri§tu
no Wihna no kuŗŗeenes atlezz nebehdiga nejauka D§ihwośchana Bet
hp Kauna^ kas us Paśaules Leetahm dohma Bet muhśa D§ihwośchana irr Debbeśi^s no kurrenes mehs arri gaidam to Pe§

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015