Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§iewo§chanu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eek§chan to §chehligu Wahrdu und śwähtu d§iewo§chanu patturreht Packlau§śi mums
eek§chan Wahrdu und ih§tänu Mahzibu Und śwähtu d§iewo§chanu tawus Kallpus Kattri pahr§taw tawai
Jllgu d§iewo§chanu es tam ghribbu doht Mannu
5 Und wedd mann aran §cho behdigu d§iewo§chanu Pa=i§śihni mann tahs Nahwes Wahrgo§chanu Tohs
mann to muh§chigu d§iewo§chanu dohd
töw mirr§tu to muh§chigu d§iewo§chanu e§śi tu
Nheno§eed§ibu und to muh§chigu d§iewo§chanu attkal attne§śis e§śi ka mehs no tha Wälla
Eek§chan to muh§chigu d§iewo§chanu 8 O JE§u Chri§t tu illge kahwe Ar tawu Pa§taru=de
darriyis Ar śawu nicknu d§iewo§chanu 4 Und ghribbätu arrid§an §cho deen Mann ghellbeht
ghann ka tas Zillwähks śawu d§iewo§chanu usturr
ka mehs weenu Labbaku d§iewo§chanu ee=śahkt
Kas mann eek§ch wi§§u d§iewo§chanu mahza
bett to muh§chigu d§iewo§chanu dabbu
śeh tas no to Gharru to muh§chigu d§iewo§chanu pļaws Bett laideeta mums labbe darriet vnd nhe pe
tad śattai§śitees Ar śwätu d§iewo§chanu vnd buh§chanu
jembs vnd to muh§chigu d§iewo§chanu ee=manntohß
Meeru darriet vnd tee Meeru vnd meerigu d§iewo§chanu luhd§e
muh§chigu D§iewo§chanu Amen
weenu muh§chigu D§iewo§chanu dohs
Mee§śahs Es titzu 4 weenu muh§chigu D§iewo§chanu
Nahwes und Wällu und dohd to muh§chigu D§iewo§chanu wi§śeem kattri to titz ka tee
Wällu und 3 man to muh§chigu D§iewo§chanu dewu§śa
und dohd to muh§chigu D§iewo§chanu 18 Kas darra tahdas leelas Leetas eek§chan
ghodigu und labbu śwähtigu D§iewo§chanu §cho
mannu D§iewo§chanu Vnd ko tas mann girr dewis Laid darra
Mee§śas vnd weenu muh§chigu d§iewo§chanu Amen
Tas darriya mums weenu jaunu d§iewo§chanu 2 Tad klau§śeeta vnd jemmeeta wi§śi währa
Eya debbe§kigu d§iewo§chanu wings dohß mann turr auxtu muh§chige
§chehligu Wahrdu vnd §wähtu d§iewo§chanu patturreht Packlau
Wi§śu ļaunu d§iewo§chanu no kattras Chri§titi Ļaudis kahdu Ghräku
Wahrdu vnd ih§tänu Mahzibu Vnd §wähtu d§iewo§chanu tawus
Ghohda` es to ghribbu paczellt Jllgu d§iewo§chanu es tam
5 Vnd wedd mann aran §cho behdigu d§iewo§chanu Pa=ih§śini
peemini No §chäla§tibas mann to muh§chigu d§iewo§chanu dohd
mirr§tu To muh§chigu d§iewo§chanu e§śi tu mann Ar tawu Nahwu
chamczell§chanu to Nheno§eed§ibu vnd to muh§chigu d§iewo§chanu attkal attne§śis e§śi ka mehs no tha
muh§chigu d§iewo§chanu 8 O JE§u CHri§t tu illge kahwe Ar tawu Pa§taru=de
śawu nicknu d§iewo§chanu 4 Vnd gribbätu arrid§an §cho deen Mann ghellbeht
Czillwähx śavu d§iewo§chanu vsturr
tawu §chäla§tibu doht ka mehß weenu Labbaku d§iewo§chanu eeśahkt warram Czaur JE§um Chri§tum tawu
Bett kad mehß gharrighas Leetas to muh§chighu D§iewo§chanu und Ghräko Peedośchanu ghribbam tad buhß mums luh
und nomirra ai§to ar to wings mums to muh§chighu D§iewo§chanu und Debbe§śes Wall§tibu nopellnija Tapehz śacka t
mums to muh§chighu D§iewo§chanu dohd
Deews weenu §chehlighu Ghallu und to muh§chighu D§iewo§chanu und Debbe§śes Wall§tibu Bett kaß Dewa Wahrdu{} la
töw mirr§tu to muh§chighu D§iewo§chanu e§śi tu mann
ett ick=kattram titzigham Zillwäkam to muh§chighu D§iewo§chanu dabbuit buhß zaur winja Wahteem 䧜am
bett to mu§chighu D§iewo§chanu dabbuit py Deewu buhß
arrid§an eek§chan jaunu D§iewo§chanu §taighaht
Mee§śas Vsturreśchanu bett irr to muh§chighu D§iewo§chanu
ko buhß mann darriet ka eß to muh§chighu D§iewo§chanu dabbu Bett wings śatzija us to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015