Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§iewo§chanas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Deena` Py muh§chigas d§iewo§chanas usmohdena§śi
py tahdas muh§chigas d§iewo§chanas ußmohdenaht
eek§chan tahß muh§chigas d§iewo§chanas
Tähwa Namma` gir d§iewo§chanas ghann kad
mett to no śöw tas gir töw labbahk ka tu eek§chan d§iewo§chanas Ti§lis jeb Krohplis ee=ey nhe ka töw diwi
ka tu ar weenu Atzi eek§chan d§iewo§chanas ee=ey
Bährni buhtam tahß mu§chigas d§iewo§chanas czerredami
Nahwu tahs Durrwis tahs muh§chigas D§iewo§chanas attwehris e§śi vnd czaur wiņja preezigu Auk§cham
s Debbes py mannu myļu Tähwu Brautzu es no §chahs D§iewo§chanas Tur ghribbu es buht taws Mahzetayis To
Katters eek§chan muh§chigas d§iewo§chanas eetäck
tu ghribbätu muh§śus Prahtus py tahdas Muh§chigas d§iewo§chanas vsmohdenaht vnd tohß Debbi§kigus
Kad mehs mayahß brautzam no §chahß behdigahß d§iewo§chanas Kyrie elei§on
Pehtz §chahß behdigas d§iewo§chanas Gir ghattawa darritha
Eek§chan tahs muh§chigas d§iewo§chanas 3 Tas gir tas czell§ch tas ghai§chums tee Wahrti
Abghai§mo mums eek§chan muh§chigas d§iewo§chanas Ka
Deena` Py muh§chigas d§iewo§chanas vsmohdenah§śi
labbe darrijis eek§chan tahß muh§chighas jaukahß D§iewo§chanas tahß Däbb䧜o Wall§tibas ee=eeß und
tai 䧜ohti ta Śohli§chana §chahß unnd nahko§chahß D§iewo§chanas
CHri§tum JE§um py ih§tänas Titzibas py ghohdighas D§iewo§chanas ey lab=praht no wi§śas Śirrds śacki ar tha wätza
muh§chighas D§iewo§chanas ee=ee§śeeta kattru Wings jums ar
und tahß muh§chighas D§iewo§chanas Mannteneeki 䧜am
mu§chigas D§iewo§chanas czerredami tas
no wi§śas śawas D§iewo§chanas unnd Darrbeems ko taß us
Taißni eeß eek§chan tahß muh§chighas D§iewo§chanas śacka
Labbumu tawas D§iewo§chanas ihs tahs Nahwes
Syrachs tha śacka Ghann gir eek§chan §chahß D§iewo§chanas kam Vhdens und Mai§e Dranas und Namms
ka tu eek§chan D§iewo§chanas Tyßlis jeb Krohplis
Atzi eek§chan D§iewo§chanas ee=ey nhe ka töw
muh§chighas D§iewo§chanas zitti py muh§chighu Nheghodu
Deews abdahwenahß eek§chan tahß muh§chighas D§iewo§chanas
tahß muh§chigas D§iewo§chanas
debbeßkus Dahwanus tahs mu§chigas d§iewo§chanas ee§chkinkoht vnd doht gribb kattri mann ween par
śawu §chäla§tibu py tahß muh§chigas d§iewo§chanas Amen
16 Labbs Draux gir weens Preex tahs d§iewo§chanas kas Deewu
labbahx kļuht vnd nhe ghaidi ar labbumu tawas d§iewo§chanas ihs to Nawe
5 No tahms Rohkams tho kattri prett mannas d§iewo§chanas §taweya
Pehtz §chahs behdigas D§iewo§chanas Gir ghattawa darrieta
§chahß D§iewo§chanas Turr ghribbu eß buht taws
§cheit un~ turr Eek§chan tahß muh§chigas D§iewo§chanas 3 Taß gir tas Zeļļ§ch taß Ghai§chums tee Wahru
Katters eek§chan muh§chigas D§iewo§chanas eetäck
tahs muh§chigas D§iewo§chanas attwehris
Kad mehs mayahß brautzam no §chahß behdigahs D§iewo§chanas Kyrie elei§on
Nahwes eek§chan tahß D§iewo§chanas naku§§chi 䧜am

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015