Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: d§iewo§chana
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

d§iewo§chana
d§iewo§chana
Vnd D§iewo§chana buhtu muh§chige
Tam gir ta muh§chiga d§iewo§chana pattees
Tam gir ta muh§chiga d§iewo§chana Czaur CHri§tum atpirckta
Mums weena d§iewo§chana muh§cham beß ghallu
OCk ka behdiga gir muh§śo d§iewo§chana Scheitan wir§śon
vnd muh§chiga d§iewo§chana Ta peekta Jauta§chana
Manns Draugs kahda tawa und manna D§iewo§chana
mums gir ghattawa darrita weena D§iewo§chana
D§iewo§chana ghaiditiņa gir tad ihten tha tee laulahti Ļaudis
muh§chigha D§iewo§chana
Mums weena D§iewo§chana muh§cham beß ghallu
d§immis Eß §tiggu alla§ch d§ilļahk eek§chan Manna D§iewo§chana nhe derreya nheneeka leetas Tee Ghräki
Tam gir ta muh§chiga D§iewo§chana pattees
Tam gir ta muh§chiga D§iewo§chana Zaur Chri§tum attpirckta
17 Nahwe labbaka gir nhe ka nhew䧜äla D§iewo§chana jeb muh§chiga
gir weena di§chana meeriga D§iewo§chana tas gir weenu Manntu
OCk ka behdiga gir muh§śo d§iewo§chana Scheitan
vnd gir winjam weena krahßna d§iewo§chana 1 THo nhe darra nhe weens ka kas to Kungu by§tahs
12 Bett ta Jecka d§iewo§chana gir nicknaka nheka ta Nawe
nhejauka d§iewo§chana no Nammu Namma` willktees
gir winja illga d§iewo§chana 24 Darrais töw labbe vnd ee=preezini tawu Śirdi v
Weena muh§chiga D§iewo§chana zaur
Weena muh§chiga D§iewo§chana und jau ar
labbs Ghaiß Meers We§śelliba kauniga D§iewo§chana Ghods labbi Draughi
19 Kauniga D§iewo§chana 20 Ghods
ß swähti tohpaht bett tas ghalls gir ta muh§chiga d§iewo§chana Ai§to ta Nahwe gir to Ghräko Allga
bett tas Deewa Dahwans gir ta muh§chiga d§iewo§chana eek§chan CHri§to JE§u muh§śu Kungu
no Kurrenes nickna d§iewo§chana attlätz Bett tohpeeta
Bett muh§śa d§iewo§chana gir Debbe§śihß no kurrenes

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015