Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: besdibbeņa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

emmi krihtam un tam tappe dohtas tahs Atślehgas ta Besdibbeņa
Un tas atwehre to Akku ta Besdibbeņa tad kahpe Duhmi augścham no tahs Akkas it ka` Duh
Un pahr teem bija weens Ķehniņśch tas Eņģelis ta Besdibbeņa wiņņa Wahrds bija Ebra`i§ki Abbaddons un Greeķeŗo
tee śawu Leezibu pabeigs tad tas Swehrs kas no ta Besdibbeņa uskahpj ar teem kaŗŗohs un uswarrehs tohs un noka
d§ejis bija un ne irr un irr nahkams uskahpt no ta Besdibbeņa un ees bohja un tee kas wirs Sem`es d§ihwo brihni
ģeli no Debbeśu nokahpam tam bij tahs Atślehgas ta Besdibbeņa un leelas Śchķehdes wiņņa Rohka^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015