Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abbi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ispluhzaht Laid abbi kohpa aug lihd§ plaujama Laikam Tad es
bu Warrig akls aklam Zeļļu rahdiht ne krittihs tee abbi Bedrei^ Tas Mahzeklis newa aug§taks ka` tas Mahzi
nahkt palihd§eht wilkt In tee nahze in peepildija abbi Laiwas
Abbi pa abbi pus Śeewas
eeta tezzetees abbi diwi
Ar abbi rohku ar abbejahm rohkahm
Dähls 䧜ohtz No pirrmu Ghallu abbi diwi Śläppkawi
unnd to Taißnu pa§uhdena tee gir abbi diwi tamm
14 Man peedarr abbi Padohms
irr abbi diwi Negantiba tam
gruhtaka neka` tee abbi diwi
Abbi pa abbi
Gaust gaudens Abbi diwi
bett §pļau§śi tu d§irxtehleh tad ißd§ee§t tas vnd abbi warr ihs tawas
§chanu bett weena ghodiga Śeewa wairahk nhe ka tee abbi diwi
miligaka nhe ka tee abbi diwi
Walloda labbake nhe ka tee abbi diwi
Śähklu labbake nhe ka tohs abbi diwi
Abauneeks Abbi pa abbipus
Gaust Gaudens Abbi diwi taps
14 Mann peedärr abbi Paddomiba vnd
vnd to Tai§§nu pa§uhdena tee gir abbi diwi tam Kungham Nheghanntiba
10 Da§chads Swarrß vnd Mährs gir abbi diwi nheghantiba tam Kungham
tohß abbi diwi darra taß Kunx
Bet jauns Wihns tohp jauno^s Trauko`s eeleets tad abbi tohp kopa^ śattureti
Laid abbi kohpa^ aug lihd§ Pļaujama Laikam Un Pļaujama Laik
Zeļļa=Rahditaji bet ja Aklis Akļam Zeļļu rahd tad abbi diwi Bedre^ krittihs
Un tee abbi bija taiśni preekśch Deewa §taigadami eekśch wiśś
ens Behrns jo Elih§abet bija neaugliga un tee bija abbi jaw labbu Wezzumu peed§ihwojuśchi
nahkt palihd§eht wilkt Un tee nahze un peepildija abbi Laiwas pillas ta` ka tahs tik ne grimme
Wihnam buhs jauno^s Wihna=Trauko^s leetam tapt tad abbi diwi kohpa tohp paglahbti
hd§ibu Warrig Akls Aklam Zeļļu rahdiht Ne krittihs abbi Bedre^
to muh§chigu D§ihwośchanu ka lihd§ preezatees warr abbi tas Śehjejs un tas Pļahwejs
Un wiņśch pawehleja tohs Rattus turreht un tee abbi diwi nokahpe Uhdeni^ tik labb Wihlips ka tas Kamb
Bet tee noklihde kahda^ Weeta^ kam us abbi puśs Juhŗa bija ta Laiwa dau§ijahs un tas preekśc
Un ka wiņśch tohs abbi weena^ Meeśa^ Deewam śalihd§inatu zaur to Kru§tu
Śeewas eeta tezzetees abbi diwi
Ar abbi Rohku
ka abbi Wall§tibas Gharriga vnd Pa§śauliga to Ļau§cho
qwe§chus lied§e nhe ißpluhzaht Laid abbi lieds augh
apślickt jeb§che Chri§tus JE§us py teem Laiwa` Abbi tohp paklau§śiti
20 Kad nu abbi Uhdens und Deewa Wahrds
Kad juhß nu abbi Diwi eek§chan tahs Laulibas eedäwu§chees
buhß mums nu darriet Bett tomähr kad śchee Ļautiņi abbi diwi Deewa Wahrdu §innaja gir tee śöw ar to ustur
lied§e nhe ißpluhzaht Laid abbi lieds augh
Deewiba und Dweh§śele kattri abbi diwi nhe warreja mirrt
Wahrds gir a§śahx nhe ka kahds Sohbins abbi puśchi aß
mehs klibbojam us muh§śeem Zeļļeem abbi pu§śeh mehß
und no śawu Tähwu teitz ka tie abbi nahkt und Mahja=Weetu
pehz galla^ kļuh§t tee abbi diwi Karratawa^s

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015