Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abbeem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

abbeem Saķķa=ahda paślawahs
klibbojeeta us abbeem Pu§śeem bett eita noh§t no teem
Saķķis Saķķis jauz Pehdas Abbeem Saķķa=Ahda pa=ślawahs
nhe by tahļe taß abbeem Prahta` eedehwe ka teem Laulibu pahrkahpt
Gro§§chi par abbeem
28 Sirrnehklis au§ch ar abbeem Rohkeem
tee ne §pehja atdoht tad atlaide wiņśch to Parradu abbeem diweem Kurśch tad no teem śazzija wiņśch to waira
Jo tas irr muhśo Meers kas no abbeem irr weenu darrijis un to Śeenu kas §tarpa^ bija n
Jo zaur wiņņu irr mums abbeem weena Pee=Eeśchana eekśch weena Garra pee ta Tehw
Jo es tohpu no ścheem abbeem §pee§ts eegribbedamees atraiśihts tapt un ar Kri§
mannam ih§tenam Dehlam pehz tahs Tizzibas kas mums abbeem kohpa^ irr lai irr Schehla§tiba Ap§chehlośchana M
es Ar śawu Waideneeku Tho gir dauds Prett mann pa abbeem pu§§eem
zu=Mahrku=Gabbalus pahr Strahpi doht un wehl klaht abbeem Ba§nizas=Teeśu iszee§t
i§chkai ar Rihk§teem śchau§tam tapt un wehl par to abbeem Baśnizas=Teeśu ne§t
Mehs abbeem śmeijam mehdam Kad Deewiņ§ch muhśa^s
zu=Mahrku=Gabbalus pahr Strahpi doht un wehl klaht abbeem Ba§nizas=Teeśu iszee§t
i§chkaj ar Rihk§teem §chau§tam tapt un wehl par to abbeem Ba§nizas=Teeśu ne§t
To gir dauds Prett man pa abbeem pu§śeem
Mehs abbeem śmeijam mehdam
§inni ka eß töw mieļo Bett kaß us abbeem Śaneem klibbo

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015