Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pilatu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Śchis pee Pilatu nogahjis isluhd§e tahs Meeśahs JE§us Tad pawehlej
lzejahs tee Aug§tee=Pree§teŗee un Wari§e`e`ŗee pee Pilatu
wa Wal§tibu gaidija tas eedrohśchinajees gahje pee Pilatu un atluhd§e tahs Meeśahs JE§us
s no teem zehlehs augścham un wedde wiņņu preekśch Pilatu
Śchis peegahjis pee Pilatu luhd§e tahs Meeśas JE§us
Tad śazzija tee Aug§tee=Pree§teŗee to Juddu uhs Pilatu Ne rak§ti weens Ķehniņśch to Juddu bet ka wiņśch
o ta patti Śwehdeenas Deena bija aug§ta luhd§e tee Pilatu ka wiņņa Leeli lau§iti un tee noņemti taptu
Un pehz to luhd§e to Pilatu Ja§eps no Arimatejas kas weens Mahzeklis JE§us bi
Un ne atra§dami ne kahdu Nahwes Wainu irr tee Pilatu luhguśchi wiņņu nokaut
Tee Juddi Pilata Prahtu nomannidami eeśahk Pilatu apdraudeht unnd śacka brehgdami Ja tu §cho attlai
Wiß taß kaß nu tam Kungham Chri§to preek§ch Pilatu notitzis gir Deewa Wahrds dauds śimbtohß Ghaddohß
mums nhe ween us Pilatu kaß winju licka śchau§ts{śchau§t} ihs A§śinihm
Pontiu Pilatu tam buhß wi§śeem d§irrdoht iß=śatziet
s red§i ka Wings taggad jaw kļuh§t wä§ts preek§ch Pilatu nu winjam Nahwes=Tee§śa pahr=eeß nu winjam buhß
ißlammahtz und nhe§chehlighe kulltz preek§ch Pilatu par Dumpjo=Zehleju
Wahrdam ghribbädami tee Juddi klauśiet eet tee py Pilatu luhgdami Wings ghribbätu ka Śohghis pawehleht
py Pilatu nhe bähda kaß tam notickt warrätu und ka ta Leeta
tam ißdohtohß luhds Pilatu taß ghribbätu śchim to nomirruśchu
Kaß tam Kungham JE§u CHri§to no Pontio Pilatu notitzis
KAd taß Kungs JE§us py Pontiu Pilatu nowäśts und
tee to Kunghu JE§um py Pilatu taß by tha Kei§eŗa Weeta`
Śchy ohterkahrtigha Beßkauniba to Juddo reebe Pilatu tadehļ Wings teem arri ih§śe adbilld śatzidams Ta
Tick illghe tee pa§§chi preek§ch Pilatu wellte kahwejahß bett
preek§ch Pilatu unnd adbilld Runna tu to no śöw pa§§cham
Drehb usmeśt und ka kahdu Ghahņekli py Pilatu attkal nowe§t
as Nahwes Wainas pee ta atradde luhd§e tee tomehr Pilatu to nokaut In kad tee pabeiguśchi bija kas ween no

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015