Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pilatam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

u katters nhe ko ļaun darrijis d§iet nhe klahjehß Pilatam ka Semmes=Śohjham und kaß Kei§era Weeta` by
itt klu§śe nhe śacka nhe weenu Wahrdu Taß reebeh Pilatam ļohte eeśahk brammeht usrunna JE§um arr barrgheem
taß Elleh zeetieß Śchee Wahrdi eet Pilatam py Śirrdy
nhe ween us teem Juddeem kattri winju Pilatam nodehwe
ar Kahjam und Rohkahs peenagglohtz und warr tomähr Pilatam
mums Barrabu Gir Juddeem Kacklis brehkt Pilatam arri Mutte tapehtz teem pahrmäßdams ka nhe pattee
kahds Slepkaws preekścha^ we§ts Pilatam tam Pagganam Kas to bes

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015