Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: peteris
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

3 Peteris Deewu minnädams leed§ehs
ar Vgauni śaddex Ka Peteris no to raxta
śaddex Ka Peteris no to raxta
3 Peteris Deewu minnädams leed§ehs
Maria ney Peteris ney Pawills ney
Śazzija uhs teem Śihmanis Peteris es gribbu eet śwejoht tad śazzija tee uhs wiņņu t
ghrimma Kad to Simons Peteris red§eja kritte
PEteris attdarriya śawu Mutt vnd §atziya Nu
PEteris śatziya vs Cornelio JE§us CHri§tus gir
PEteris śatziya vs JE§u Red§i mehß ä§śam wißnotaļļ
Kad Peteris wehl §chohß Wahrdus runnaya kritta
ļohte patteitze Tad adbilldeya Peteris warr arrid§an
Laiwas pillus tha ka tee ghrimma Kad to Simons Peteris red§eya kritte tas JE§u apkahrt czeļļeems vnd
vnd Elias tee runnaya ar winju Bett Peteris adbilldeya
diwi Brahļus Simoni katters nośauktz gir Peteris vnd Andres śawu Brahļi tee eemette śawu Tieklu
preek§cha we§t Vnd tee§śa Peteris tappa Czeetuma`
tanny pa§§cha nackty ghulleya Peteris §tarrpa diweems
§kierehß tas Engels no to Vnd kad Peteris attghahdayahß
Peteris vnd śatziya Tu e§śi Chri§tus ta d§iewa
Vnd es śacku töw arrid§an tu e§śi Peteris vnd vs §cho
JE§us śatziya vs Peteri §taiga man pehts Bett Peteris attgree§ehs vnd red§ehya to Mazekli
töw peewils Kad Peteris §cho red§eya śacka tas vs JE§u
tu to pehtz śayuttie§śi Tad śatziya Peteris vs to Nhe
gir töw ar mann dallibas Simon Peteris śatziya vs to
he §inni bett tu to pehtz nomannie§śi Tad śatziya Peteris vs to Muh§cham nhe buhß töw mann tahß
vs to Simon Peteris Kunx nhe tahß Kahyas ween
tam mirrk§chkinaya Simon Peteris tam by ißklau§śiet
Galilea Peteris atbilldeya vnd śatziya vs winju
Bett Simon Peteris ghaya packaļļ JE§um no taļenes
JE§u eek§chan ta Auxtaba§nizaskunga Nammu Bett Peteris §tahweya ara preek§chan Durrweems Tad ißghaya
Bett Peteris §tahweya py teems vnd śilldiyahß ka tas
Bett Simon Peteris §tahweya vnd śilldiyahß śöw
weens Radda Wiers tha kam Peteris to Au§śi nozirrtis
Tad eeghadayahß Peteris to Wahrdu JE§u kad

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015