Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteris
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

pe§tiet Pehteris par leeku dußmiegs und ahtris nhe warr tick illgh
Kunnghu JE§um darrbojahß tam ghribb Pehteris Ghallwu
śacka taß Apu§tuls Pehteris gir no teem Juddeem nokautz
und śwähti Ļaudis ka taß Apu§tuls Pehteris śacka Nu
Galilea Pehteris adbilldeja und śatzija us winju
Bett Simon Pehteris ghaja packaļļ JE§um
Kungha Nammu Bett Pehteris §tahweja
śöw Bett Pehteris §tahweja py teem unnd
Bett Simon Pehteris §tahweja und śilldijahß
weens Radda Wiers tha kam Pehteris to Au§śi nozirrtis
und usluhkoja Pehteri Tad eeghadajahß Pehteris to Wahrdu JE§u kad Wings us to śatzijiß by
BEtt Simon Pehteris ghaja
Pallata` Bett Pehteris §tahweja
Pallata` ai§to a auxts by und śilldijahß Bett Pehteris §tahweja py teem und śilldijahß ghribädams
Bett Pehteris §tahweja und śilldijahß Vnd
tha kam Pehteris Au§śi nozirrtis by Negg
Tad eeghadajahß Pehteris to Wahrdu JE§u
Nammu Caiwa Pallata` wäśts kļua ghaja Pehteris packaļ
d§ännati tapt Prett ścho Mahzekli śacka Pehteris Wings ghribbätu labpraht red§eht ko tee pehtz gha
Tah ee=eet nu Pehteris Auxta=Ba§nizas=Kungha Namma`
Kallpi dohma Pehteris śawa` Prahta`
teem pee§tahjahß Pehteris und śilldahß Ka nu te
acka us Winju Tu biji arrid§an ar JE§u no Galilea Pehteris nhe ghribb dries adbilldeht ap§kai§t tha Durwo=Śa
Ock ko buhtu Pehteris tad darrijis kad kahds Kaŗŗa=Wiers
by ih§täne d§irrdeht Pehteris d§irrt to ghann §kaidre bett Wings to nhe bähda
Patteeß tu e§śi weens Pehteris dohma nu buhß leektees
Ghräki ohtra` Aisleekśchana gir leelaki ścheitan Pehteris nheparei§e
red§eht und śohdiet Pehteris nhe dohma us to Wahrdu ko
nahk zittz tha Malchus Radda=Wiers kam Pehteris Au§śi by
buhß töw to zirrtehni ghann ghruhte maxaht Pehteris räd§ädams kaß teh buhß ee=śahk nhe ween leekteeß
Tee gir ghau§chi leeli Ghräki Pehteris aisleeds tha Kungha
usturreteeß und par Ghräkeem śarrghateeß Śchiß Pehteris by ar Jäcobu und Jahni tam Kungham Chri§to par
Rohku no mums attrau tad 䧜am mehß ka Pehteris Chri§tum
Jhß śchimm 䧜am mehß d§irrdejuśchi ka ghau§che Pehteris taß Apu§tuls Pehteris ghräkojis Laideeta mums
Pehteris taß Apu§tuls Pehteris ghräkojis Laideeta mums
dabbujis gir Pehteris wi§śohß leelohß Ghrähkohß buhdams und tre§§cha`
rrdami und no Lacktu krißdami d§eedajuśchi ick=kam Pehteris buhtu ee=ghahdajeeß ko Chri§tus winjam pirrmahk b
rritais tu nhe e§śi manns Mahzekļis To nu apdohma Pehteris ka irr śchiß Wahrds us winju eet und kahdus
Ack ka gir taß nabbags Pehteris tahdohß Ghräko=Dubbļohß
noh§t kad mehß{mehtz} ghräkojuśchi 䧜am Pehteris ghräkoja Chri§tum
ahrdohß Kad Ghailis ohtra` Rei§a` d§eedaja tudeļļ Pehteris apdohmajahß ko darrijis Zeek Rei§as O Zillwäka=Bä
leekt nhe dohmat ißrunnateeß To Pehteris nhe dara Wings
Ghräko dehļ raudah§śi ka Pehteris und töw §chähl buhß ka tu
nhe ruhp Pehteris appraudadams{appruadadams} śawus Ghräkus dabbu
Weeta` to d§irrdäh§śim Tadehļ Pehteris wehl tahļake śneed§ahß
JE§um Chri§tum py to rohdahß jauna D§iewośchana Pehteris tha Kungha JE§u mielighas Atzis red§ejis eet tude
ß arrid§an patteeß no Deewu Śchäla§tibu dabbuit ka Pehteris und to muh§chighu D§iewośchanu und Debbe§śes Wall
Ko śacka Pehteris buhtu mann tahda miexta ißbiju§śi
jaw tu buh§śi mann trieß rei§as aisleed§is Pehteris leelijahß
Rohkahm pa=mirris Taß Apu§tuls Pehteris und Jahnis

 

 

1 2 3 4

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015