Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteri
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

wings śatziya Patteeß Patteeß es śacku töw Pehteri tas Ghailis §chodeen nhe d§eedahß pirrms tu
Ka eß mannus Gräkus ar Pehteri śuhd§u Py
Judeem patikke gahja wiņ§ch tahlaku in saņehme ir Pehteri Bet to brihdi bija tahs Deenas tahs śaldas ne=rau
PEhz śeśchahm Deenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri Jehkabu in śchi Brahli Jahni in wedde tohs śewiśc
In tee Tizzigi no tahs Apgrai§iśchanas kas bij ar Pehteri nahkuśchi istruhzinajahs
Wahrdu śaņehmuśchi bija śuhtija tee pee teem Pehteri in Jahni
JE§us śazzija us Pehteri Staiga mannim pakkaļ Bet
Bet wiņśch atgree§damees śazzija us Pehteri Atkahpees pakkaļ man Śatans tu eśśi man Apgrehzib
Un pehz śeśchahm Deenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni ścha Brahli un wedde tohs śaw
Un kad tee Kaperna`u`ma^ nahze tad atgahje pee Pehteri kas to Metteklu ņehme un śazzija Neggi juhśo Mahz
Un wiņśch ņehme pee śewis Pehteri un tohs diwi Dehlus Zebedejuśa un eeśahze baileht
em Mahzekļeem un atradde tohs gullim un śazzija us Pehteri Tad ne §pehjaht juhs ne weenu Stundu ar mannim no
Brihdi peegahje tee kas tur §tahweja un śazzija us Pehteri Pateeśi` tu eśśi weens no teem Jo pee tawas Wallo
iņśch ne likke ne weenu ar śewim lihd§ eet ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni Jehkaba Brahli
amees un usluhkodams śawus Mahzekļus apdraudeja to Pehteri śazzidams Atkahpees pakkaļ man Śatans jo tu ne do
Un pehz śeśchahm Deenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni un wedde tohs śewiśchki us we
Un wiņśch ņehmehs pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni un eeśahze baileht un trihzeh
wiņśch nahze un atradde tohs gullim un śazzija us Pehteri Śihmani gulli tu ne §pehtu tu ne weenu Stundu nom
Un red§eja to Pehteri śewi śildijam un usluhkoja to un śazzija tu arrid
ihdi śazzija tee kas tur apkahrt §tahweja atkal us Pehteri Pateeśi tu eśśi weens no teem jo tu eśśi weens Ga
Śihmani ko wiņśch arri Pehteri deweja un Andreju wiņņa Brahli Jehkabu un Jahni W
ogahjis ne eelaide wiņśch ne weenu eekścha ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni un tahs Meitas Tehwu un Mahti
eena^s pehz ścheem Wahrdeem tad peeņehme wiņśch to Pehteri un Jahni un Jehkabu un kahpe augścham uhs to Kaln
Un wiņśch śuhtija Pehteri un Jahni śazzidams Eita un śataiśajt mums to Leel
Bet wiņśch śazzija Es śakku tew Pehteri Gailis śchodeen ne d§eedahs pirms tu trihs rei§ a
Un tas Kungs atgree§ehs un luhkoja uhs Pehteri Tad eegahdajahs Pehteris to Wahrdu ta Kunga ka ta
Tad śazzija JE§us uhs Pehteri Eebah§ tawu Sohbeni Mak§ti^s Ne buhs man to Biķķe
§tams bij un runnaja ar to Durwju=Śargu un eewedde Pehteri eekścha
d śazzija ta Kalpone kas Durwju=Śargataja bija uhs Pehteri Neģģi tu arri eśśi weens no śchi Zilweka Mahzekļe
Tad tezzeja ta un nahze pee Śihmani Pehteri un pee to ohtru Mahzekli ko JE§us mihleja un śazz
Tad śazzija tas Mahzeklis ko JE§us mihleja uhs Pehteri tas irr tas Kungs Tad Pehteris d§irdedams ka wiņś
A§aidu pa beiguśchi bija śazzija JE§us uhs Śihmani Pehteri Śihmani Joanna Dehls mihle tu mann wairak ne ka ś
to d§irdeja pahrtruhke teem ta Śirds un śazzija us Pehteri un teem zitteem Apu§tuļeem Wihri Brahļi ko buhs m
Śchis red§edams to Pehteri un Jahni kad tee gribbeja Deewa=Namma^ ee=eet luh
to Deewa Wahrdu bij peeņehmuśi śuhtija pee teem to Pehteri un Jahni
tuwu pee Joppes irr tad tee Mahzekļi d§irdedami to Pehteri tur eśśam śuhtija diwi Wihrus pee ta luhgdami ka
a zellees augścham Un ta atwehre śawas Azzis un to Pehteri red§ejuśi atśehdahs
i Wihrus uhs Joppe un ataizena Śihmani ar Pawahrdu Pehteri
Un weena Bals notikke us to Zellees Pehteri nokauji un ehdi
ehz śuhti us Joppu un ataizina Śihmani ar Pawahrdu Pehteri śchis mahjo Śihmaņa ta Ahdmiņņa Namma^ pee Juhŗas
Un es d§irdeju Balśi us man śakkam Zellees Pehteri nokauji un ehdi
i Wihrus uhs Joppu un ataizina Śihmani ar Pawahrdu Pehteri
eem Juddo=Ļaudim patikke śagrahbe tas jo projam to Pehteri arrid§an un tur bija tahs Deenas to neraud§etu Ma
Wahrtis no Preeka bet eetezzeja un paśluddinaja to Pehteri §tahwam preekśch Wahrtim
Pehz to pahr trim Gaddeem nahzu es uhs Jeru§alemi Pehteri bildinadams apluhkoht un palikku pee ta peezpadeś
Jo kas ar Pehteri irr §pehzigs bijis us to Amatu tahs Apgrai§iśchan
py Pehteri Pahwilu Jahni und zitteems tee mums nhe warrehß
jehme JE§us py §öw Pehteri und Jäcobu
jehme taß Kungs JE§us py śöw Pehteri und
ar Wahrdu Pehteri Jäcobu und Jahni teem by

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015