Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteŗam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet no=eite un śakkajt to wiņņa Mahzekļeem un Pehteŗam ka wiņśch juhśo preekścha^ no=ees uhs Galileju tu
a^s iswe§ti un Gulta^s un guļļama Weeta^s likti ka Pehteŗam nahkoht arrid§an wiņņa Ehna tikkai zittus no teem
Un tas notikkahs Pehteŗam wiśśur pahr§taigajoht ka tas ir nonahze pee teem
Un tas notikkahs tam Pehteŗam ee=ejoht gahje tahs Karneels tam pretti un peeluh
Un Pehteŗam śchohs Wahrdus wehl runnajoht kritte tas Śwehts G
n weena` Gaiśma §pihdeja tanni^ Ehka^ un tas śitte Pehteŗam pee Śahneem un usmohdinaja to śazzidams Zellees t
§a No§kumśchana §tarp teem Kaŗŗa=Wihreem kas jelle Pehteŗam notizzis eśśohts
ziba tahs Preekśch=Ahdas man ustizzeta bij itt ka` Pehteŗam tahs Apgrai§iśchanas
pehz to Pateeśibu tahs Preezas=Mahzibas śazziju es Pehteŗam preekśch wiśśeem Ja tu Judds buhdams ka Pagans d§
JESVS d§iews Simoņam Pehteŗam Puß=deena` red§eja to Kunghu JESVM tee diwi Mahze
tam Apu§tuļam Pehteŗam wehl to pa§§chu Deenu ka ZeļļaWiers
irr Pehteŗam ihpa§§che kad und zeek Rei§as taß Winju
ar Winju pehtz=ghalla` darrieß us Eelas śatohp Pehteŗam
Durrwo=Śarrghataja §kattahß Pehteŗam itt pa§§chahß Atzieß
Kad nu Pehteŗam taß notitzis paleek Wings ma§u Brietinju
Schäla§tibu taggad leetz tu mann arrid§an ka Pehteŗam Ghaili
arram tad alla§ch wehl leela Wahjiba mums peeliep Pehteŗam by Schäla§tibu und Ghräko Peedohśchanu dabbujis
und kaß arri tam Apu§tuļam Pehteŗam notitziß Laideeta mums nu prohjam muh§śu
ikke Bet no=eita in śakkajt to wiņņa Mahzekļeem in Pehteŗam ka tas juhśu Preekścha^ no=ees eekśch Galilejas t
śchķi§tija eekahpe tas weena^ Laiwa^ kas Śihmaņam Pehteŗam peederreja In luhd§e to maģķeniht no Mallas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015