Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteŗa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un JE§us Pehteŗa Namma^ nahzis red§eja wiņņa Mahtizi ar Drud§i gul
hi un wiņņam pakkaļ gahjuśchi bija Andrees Śihmaņa Pehteŗa Brahlis
hlips bija no Bet§a`idas no ta Pilsśata Andreja un Pehteŗa
hs wiņņu weens no wiņņa Mahzekļeem Andrees Śihmaņa Pehteŗa Brahlis
Tad nahze wiņśch pee Śihmaņa Pehteŗa tas śazzija uhs wiņņu Kungs buhs tew man Kahjas m
Kad nu śchis Tiślis kas weśśels bij tappis pee Pehteŗa un Jahņa turrejahs śatezzeja wiśśi Ļaudis pee tee
Kad tee nu red§eja to drohśchu Wallodu Pehteŗa un Jahņa un śa=jutte ka tee bija ne ismahziti un
najahs tee Tizzigi no tahs Apgrai§iśchanas zeek ar Pehteŗa bij lihd§ nahkuśchi ka arrid§an us teem Pagaņeem
Un wiņņa to Balśi Pehteŗa nomannidama ne atdarrija tahs Wahrtis no Preeka b
Lip§ti ap=runnajahß nahk Andres Simoņa Pehteŗa Brahlis
śchimm Brie§cham d§irrdeht No tha Apu§tuļa Pehteŗa leeleem Ghräkeem apraxta tee śwähti Ewangeli§ti
No tha Apu§tuļa Pehteŗa leeleem Ghräkeem und
ka Pehteŗa Śirrds zittada tohp und ee=dohmajahß ka
Ghräkus Py śchahß Luhkśchanas tha Pehteŗa gir taß
Us Ś Pehteŗa Deenu
s no wiņņa Mahzekļeem{Mahzeķleem} Andrees Śihmaņa Pehteŗa Brahls śakka us wiņņu Śche irr Puiśis tam peezas
nahze wiņ§ch pee Śihmaņa Pehteŗa tas śazzija us wiņņu
ehz teem Rak§teem In ka wiņ§ch red§ehts no Keewaśa Pehteŗa pehz no teem diwipadeśmits Mahzekļeem Pehz irr wi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015