Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahwilu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kas pee to Semmes=Śohgi Sergiju Pahwilu weenu guddru Wihru bija Śchis ataizinajis Barnabu
us ta Pilsśata un uszehle weenu Waijaśchanu pretti Pahwilu un Barnabu un isd§inne tohs no śawahm Rohbe§chahm
Śchis d§irdeja Pahwilu runnajam Un tas wiņņu usluhkodams un nomannidams
Un tee śauze to Barnabu Jupiteru un to Pahwilu Merkuriju tapehz ka wiņśch tas Runnatais bija
un Jkonijas un pahrrunnaja tohs Ļaudis un mehtaja Pahwilu ar Akmiņeem un wilke to no Pilsśata ahra^ śchķi§d
em ar wiśśu Draud§ibu ismekletus Wihrus no teem ar Pahwilu un Barnabu uhs Antiokiu śuhtiht Juddu ar Pawahrdu
tus Wihrus śuhtiht ar muhśeem mihligeem Barnabu un Pahwilu
Zerriba wiņņo Pelniśchanas §udduśi bija ņehme tee Pahwilu un Sihlu un wilke tohs us Tirgu preekśch teem Wir
Bet tee Brahļi isśuhtija tudaliņ zaur Nakti Pahwilu un Sihlu uhs Berrou` kas tur nahkuśchi nogahje to
Bet tee Brahļi tudaliņ isśuhtija Pahwilu ka tas noeetu lihd§ ka tas pahr Juhŗu gribbeja ze
Bet tee kas to Pahwilu pawaddija wedde to ihs Atenam un ņehme Pawehleśch
s Kungs śazzija Nakti^ zaur weenu Parahdiśchanu us Pahwilu Ne bih§tees bet runna un ne zeeti kluśśu
=Śohģis bija zehlahs tee Juddi weenprahtigi pretti Pahwilu un wedde to preekśch to Śohda=Krehślu
Gars atbildedams śazzija to JE§u pa§ih§tu es un to Pahwilu §innu es bet juhs kahdi juhs eśśat
gahjuśchi no zehlamees uhs Aśśon gribbedami tur to Pahwilu eeņemt jo ta bija wiņśch to pawehlejis gribbedams
Bet ohtra^ Deena^ mehs isgahjuśchi kas mehs ap Pahwilu bijam nahzam uhs Ke§ariu un eegahjuśchi eekśch to
un tee Ļaudis śatezzeja kohpa^ un tee aisgrahbe to Pahwilu un rahwe wiņņu no Deewa Namma ahra un tudaļļ tapp
Wirśneeku un Kaŗŗa=Wihrus red§eja mittejahs tee to Pahwilu kult
n wiśśu wiņņo aug§tu Teeśu kohpa^ nahkt un nowedde Pahwilu un §tahdija wiņņu teem preekścha^
mi śew ne gribbam neds eh§t neds d§ert teekams tee Pahwilu bij nokawuśchi
hus aplahdejuśchees ne neeka baudiht pirms mehs to Pahwilu eśśam nokawuśchi
śaderrejuśchees tewi luhgt ka tew buhs us rihtu to Pahwilu preekśch to aug§tu Teeśu we§t itt ka tee gribbetu
Un wiņśch likke Lohpus aprihkoht ka tee to Pahwilu wirśu śehdenajuśchi weśśelu pahrwe§tu pee to Wald
ee Kaŗŗa=Wihri itt ka teem bij pawehlehts ņehme to Pahwilu un wedde wiņņu Nakti^ uhs Antipatridu
Semmes=Walditajam eedewuśchi §tahdija arrid§an to Pahwilu preekśch wiņņu
llu kas śew rahdijahs tam Semmes=Walditajam pretti Pahwilu
Un wiņśch pawehleja tam Kapteinam to Pahwilu śargaht un wiņņam Atweeglośchanu palai§t un ne we
n Weliks gribbedams teem Juddeem istikt pamette to Pahwilu Zeetuma^
ts=Pree§teris un tee Prawaki no tee Juddeem pretti Pahwilu un luhd§e wiņņu
us to Śohda=Krehślu śehdedams pawehleja wiņśch to Pahwilu atwe§t
uśchi Juddi apkahrt daud§ un gruhtas Waines pretti Pahwilu ne§dami ko tee ne warreja parahdiht
eem Schehla§tibu parahdiht atbildeja un śazzija us Pahwilu Gribbi tu Jeru§aleme^ eet un tur preekśch mannim
AGrippa śazzija us Pahwilu tew irr Waļļa preekśch śew paśchu runnaht Tad Pah
Bet Agrippa śazzija us Pahwilu tas ne truhk§t daud§ tu mann pahrrunna ka es kri§
a mums bij nozeltees uhs Jtaliju tad nodewe tee to Pahwilu un kahdus zittus Zeetuma^ turretus weenam Kaŗŗa K
am mehs Malla^ pee Sihdonas Un Julijus laipnigi ar Pahwilu darridamees palaide to pee teem Draugeem eet ka t
Bet tas Kapteine gribbedams to Pahwilu isglahbt leed§e teem to Padohmu un pawehleja teem
py Pehteri Pahwilu Jahni und zitteems tee mums nhe warrehß
Apu§tuli Pahwilu Eß titzu eß §chkeetu ka §chie laizigha zeeśchana
py to Apu§tulu Pahwilu räd§am mehs arrid§an ka tee Pirrmi
und rahda töw us Pehteri Pahwilu Jahni Jäcobu us to Jumprawu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015