Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahwils
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jhten tah runna arrid§an taß śwähts Apu§tuls Pahwils śatzidams Deews zaur śawu pa§śchu A§śini śawu Dra
wośchanu dabbu Ścho Mielä§tibu teitz taß Apu§tuls Pahwils śatzidams Eek§chan to gir Deews śawu Mielä§tibu
teem kattri raud ka taß śwähtz Apu§tuls Pahwils mahza
mäßdameeß no Śirrds dibben śatziet ka taß Apu§tuls Pahwils mums mahzijis gir Deewam mehß pateitzam kaß mums
Thadehļ taß śwähtz Pahwils śacka Chri§tus 䧜ohtz mirris
śaukti kļuh§tam To mahza mums taß śwähtz Apu§tuls Pahwils CHri§tus gir muh§śo Ghräko dehļ nodohtz und
Nahwes mirr§śeeta śacka taß{tatz} śwähtz Pahwils
śchahß Mahzibas taß Apu§tuls Pahwils runna Ka Chri§tus
buhß tai nabbaghai Dweh§śelei Taß śwähtz Apu§tuls Pahwils śacka Tee Plietneeki D§iirruļi nhe eemanntohß
Chri§tum mahza taß Apu§tuls Pahwils To śeptitu Wahrdu kattru taß Kunngs JE§us py Kru§
idami zaur Titzibu eek§chan Winju ka taß Apu§tuls Pahwils runna Śchiß gir weens Pullxtins
mums to mahza taß Apu§tuls Pahwils śatzidams Juhß nhe
am Pirrmajam no teem kattri ghull ka taß Apu§tuls Pahwils śacka und eet ar Chri§to d§iewi eek§chan Jeru§ale
reis Taß Apu§tuls Pahwils raxta Chri§tus gir muh§§o
keem śchinny Pa§śauleh tah klahjahß ka taß śwähtz Pahwils raxta wi§śeem kattri ka Deewabijataji eek§chan
däbb䧜u Tähwu ślahweht by ka taß śwähtz Apu§tuls Pahwils raxta Ka mehß Deewa Darrbs 䧜ośchi radditi eekśc
peeluko ka taß nhe kriet mahza taß Apu§tuls Pahwils Nhe
arrid§an taß śwähtz Apu§tuls Pahwils śatzidams Jums buhß
und Pahwils gir ar Riextehm śchauśti bett ścheitan meckleh
MAnns Draux tas §wähtz Apu§tuls Pahwils mahza ka mums buhs Deewa Wahrdam
Gharru{Gharrru} ka tas §wähtz Pahwils śacka Tit 3 Czaur
Lucas vnd Pahwils Muh§śo Kunx JE§us Chri§tus tanny
PAhwils weens Kalps JE§us Kri§tus aizinahts par Apu§tulu
PAhwils weens aizinats Apu§tuls JE§us Kri§tus zaur to Dee
PAhwils weens Apu§tuls JE§us Kri§tus zaur Deewa Prahtu un
PAhwils tas Apuztuls ne no Zilwekeem neds zaur kahdu Zilw
PAhwils weens Apu§tuls JE§us Kri§tus zaur Deewa Prahtu te
PAhwils un Timotejus Kalpi JE§us Kri§tus wiśśeem Śwehteem
PAhwils weens Apu§tuls JE§us Kri§tus zaur Deewa Prahtu un
PAhwils un Silwans un Timotejus tai Teśśalonikeŗo Draud§i
PAhwils un Silwans un Timotejus tai Teśśalonikeŗo Draud§i
PAhwils weens Apu§tuls JE§us Kri§tus pehz tahs Pawehleśch
PAhwils weens Apu§tuls JE§us Kri§tus zaur Deewa Prahtu pe
PAhwils weens Deewa Kalps un Apu§tuls JE§us Kri§tus pehz
PAhwils tas śai§tihts Kri§tus JE§us un Timotejus tas Brah
Tas śwähts Pahwils śakka
Bet Sauls kas arri tohp Pahwils dehwehts pilns ta Śwehta Garra un wiņņu us§kattid
Un Pahwils ar teem kas ar to bija no Pawu zehluśchees nahze
Un Pahwils zehlees un ar Rohku mettis śazzija Juhs J§ra`e`li
Bet Pahwils un Barnabus drohśchi buhdami śazzija tas bij waij
Un kad tee Ļaudis red§eja ko Pahwils bij darrijis pazehle tee śawas Balśes un śazzija
Bet tee Apu§tuļi Pahwils un Barnabus to d§irdedami śaplohśija śawas Drehbe
ila un Barnaba pretti wiņņeem tad no§preede tee ka Pahwils un Barnabus un kahdi zitti no teem eetu pee teem
Bet Pahwils un Barnabus pagaidija Antiokia^ mahzidami un ar d
Un pehz kahdahm Deenahm śazzija Pahwils us Barnabu Laid mehs atgree§chamees un peemekleja
Bet Pahwils śchķitte tahdu lihd§i ne ņemt kas no teem bij atk
Bet Pahwils iswehlejis Sihlu isgahje nodohts tai Deewa Schehl
Ścho gribbeja Pahwils ka tas ar wiņņu aiseetu un wiņśch ņehme un apgrai
Un ap to Nakts widdu luhd§e Pahwils un Sihlas Deewu un d§eedaja Deewa=D§eeśmas un tee
Bet Pahwils brehze ar §tippru Balśi śazzidams Ne darri śew Ļa

 

 

1 2 3 4 5 6

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015