Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahwilam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ud§ Juddo Ļau§chu un Deewa bihjatigi Juddo tizzigi Pahwilam un Barnabam pakkaļ kas teem peerunnaja un pa§kubb
śśa Draud§e zeete kluśśu un usklauśija Barnabam un Pahwilam kas §tah§tija kahdas Sihmes un Brihnumus Deews za
Śchi gahje tam Pahwilam un mums pakkaļ un brehze śazzidama Śchee Zilweki
Un ścho darrija ta daud§ Deenas Bet Pahwilam tas ruhpe un atgree§damees śazzija tas us to Garr
tas Zeetuma=Śargs paśluddinaja śchohs Wahrdus tam Pahwilam śazzidams tee Wirśneeki irr śuhtijuśchi ka juhs b
Un zitti no teem tappe pahrrunnati un kļu`a` Pahwilam un Sihlam peelikti un no teem Deewabijatigeem Gre
palikkam mehs tur śeptiņ Deenas tee paśchi śazzija Pahwilam zaur to Garru laid tas ne no=eetu uhs Jeru§alemi
jis atnahze un eegahje Lehģeri^ un paśluddinaja to Pahwilam
Kapteine tohs śaśai§titus tam Kaŗŗa=Waldneekam bet Pahwilam tappe Waļļa dohta śewiśki palikt ar kahdu Kaŗŗa=W

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015