Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahwila
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

appe pilni Eenaidibas un runnaja tam pretti kas no Pahwila śazzihts kļu`a` pretti runnadami un §aimodami
nu ne mazais Trohkśnis un Apjautaśchana notikke no Pahwila un Barnaba pretti wiņņeem tad no§preede tee ka Pa
Un no Pahwila tappe Nakti^ weena Parahdiśchana red§eta tur bija
atdarrija tas Kungs to Śirdi wehra^ ņemt to kas no Pahwila runnahts klu`a
śśijis ee§krehja un peemettahs drebbedams preekśch Pahwila un Sihlu §emme^
i no Teśśalonikas nomannija ka arrid§an Berroa~ no Pahwila tas Deewa=Wahrds śluddenahts tappa nahze tee arri
Un Deews darrija ne lehtus Darbus zaur Pahwila Rohkahm
aisgrahbe lihd§i to Gahju un Ari§tarku Makedoneŗus Pahwila Zeļļa=Beedrus
a Raudaśchana no wiśśeem un tee peemettahs apkahrt Pahwila Kaklu un §kuhp§tija wiņņu
Un tas nahze pee mums un ņehme Pahwila Joh§tu un śai§tija śew paścham tahs Rohkas un Kah
Bet Pahwila Mahśens ścho Wiltu d§irdejis atnahze un eegahje L
ar Dru§illas kas Juddu Śeewa bija un śuhtija pehz Pahwila un klauśija wiņņu pahr to Tizzibu eekśch Kri§tus
Bet tas tur klaht arrid§an zerreja ka tam no Pahwila taptu Nauda dohta ka tas wiņņu atlai§tu Tadehļ ta
juśchees §tah§tija We§tus tam Ķehniņam tahs Leetas Pahwila śazzidams Ścheit irr weens Wihrs no Welika Zeetum
ak tam Stuhrmaņņam un Śchķippeŗam ne ka tam kas no Pahwila śazzihts kļu`a`
Ta Apśweizinaśchana ar mannu Pahwila Rohku Peeminneet manno Śaiścho Schehla§tiba lai i
Ta Apśweizinaśchana ar mannu paśchu Pahwila Rohku kas ta Sihme irr eekśch ikkatras Grahmatas
Mutt tawa Śwehta Apu§tula Pahwila eśśi mahzijs ka mums
Ś Pahwila Deena^ no wiņņa Atgreeśchanas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015